MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ                                                    ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

Nazwa i adres podmiotu publicznego

Sąd Rejonowy w Przeworsku

ul. Lwowska 9

37-200 Przeworsk

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

             

Stan w dniu 01.01.2021 r.

Portal sprawozdawczy GUS portal.stat.gov.pl

Urząd Statystyczny ul. St. Leszczyńskiego 48

20-068 Lublin

Numer identyfikacyjny REGON 

(wpisać jeśli podmiot posiada)

 18 00 32 167 000 30

Termin przekazania: 

do 31.03.2021 r.

Obowiązek przekazania danych wynika z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2019 poz. 1696, z późn. zm.).

S

A

D

@

P

R

Z

E

W

O

R

S

K

.

S

R

.

G

O

V

.

P

L

                       

(e-mail sekretariatu podmiotu – WYPEŁNIĆ WIELKIMI LITERAMI) Lokalizacja siedziby podmiotu

Województwo PODKARPACKIE

Powiat PRZEWORSKI

Gmina PRZEWORSK

Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do: 

(proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)

1) ministra właściwego do spraw ☒ 2) wojewody ☐ 3) nie dotyczy ☐ rozwoju regionalnego

W przypadku wskazania odpowiedzi „nie dotyczy” prosimy o podanie wyjaśnień:

…………………………………….…………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….…………………………………………………

Dział 1. Dostępność architektoniczna

Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę 3…… ……..

interesantów:                                                                                                                                               (wpisać)

1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne?  (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)  

                                                    TAK  ☐                                                           NIE  ☐                 W części budynków tak, w części nie ☒

(dopuszczalne jeśli podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę w więcej niż 1 budynku)

W przypadku odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” – prosimy o podanie liczby budynków,                …….1…… w których podmiot zapewnia wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne:         (wpisać)

2. Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem

pomieszczeń technicznych? (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)

                                                    TAK  ☐                                    NIE ☒                  W części budynków tak, w części nie ☐

(dopuszczalne jeśli podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę w więcej niż 1 budynku)

W przypadku odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” – prosimy o podanie liczby budynków, w których podmiot umożliwia dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych:            ……..……  (wpisać)

3. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń,

co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy? (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)

                                                    TAK  ☒                                                           NIE  ☐     W części budynków tak, w części nie(dopuszczalne jeśli podmiot prowadzi podstawową  ☐

działalność i/lub obsługę w więcej niż 1 budynku)

W przypadku odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” – prosimy o podanie liczby budynków, w których podmiot zapewnia informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub

głosowy:                                                                                                                                                                                         ……..……  (wpisać)

4. Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie 

korzystającej z psa asystującego? (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)

                                                    TAK  ☒                                                            NIE ☐                  W części budynków tak, w części nie ☐

(dopuszczalne jeśli podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę w więcej niż 1 budynku)

W przypadku wskazania odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” – prosimy o podanie liczby budynków,

do których podmiot zapewnia wstęp osobie korzystającej z psa asystującego:                                                                ……..……  (wpisać)

             

5. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób? (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)

                                              TAK  ☐                                                         NIE ☒                     W części budynków tak, w części nie ☐

(dopuszczalne jeśli podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę w więcej niż 1 budynku)

W przypadku odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” – prosimy o podanie liczby budynków, w których podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w inny

sposób:                                                                                                                                                                                              ……..……  (wpisać)

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej:

(proszę zamieścić tu słowny opis dostępności architektonicznej, wykraczający poza informacje ujęte powyżej – opis ten będzie stanowić część raportu, który są Państwo zobowiązani opublikować na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, a w przypadku braku strony podmiotowej

Biuletynu Informacji Publicznej – na swojej stronie internetowej)

Pełna dostępność zapewniona jest do pomieszczeń Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych w Sieniawie. Dostęp do budynku głównego Sądu Rejonowego w Przeworsku przy ul. Lwowskiej 9 zapewniony został poprzez zastosowanie podjazdu (przy braku dostępu do wyższych kondygnacji).  Bariery komunikacyjne występują w budynku przy ul. Stepkiewicza 2, w którym obsługa interesanta realizowana jest w ograniczonym zakresie.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dział 2. Dostępność cyfrowa

Dane w tym dziale odnoszą się do zgodności z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848), zwaną UdC, w związku z art. 2 oraz art. 6 pkt 2 ustawy UzD.

1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada deklarację dostępności

                                   Liczba stron:      ……1……   (wpisać)

                            Liczba aplikacji:      ……0……   (wpisać)

Prosimy o podanie zawartości następujących elementów deklaracji dostępności, dla każdej strony internetowej  oraz aplikacji mobilnej oddzielnie, zgodnie ze wzorem: (wpisać – każdą stronę/aplikację w osobnym wierszu)

ID a11y-url

 

ID a11y-status

 

ID a11y-data-sporzadzenie

PRZEMYSL.SO.GOV.PL

Zgodna

☐         Częściowo zgodna

☒       N

iezgodna ☐

2021-02-25

 

Zgodna

☐         Częściowo zgodna

☐       Ni

ezgodna ☐

 
 

Zgodna

☐         Częściowo zgodna

☐       Ni

ezgodna ☐

 
 

Zgodna

☐         Częściowo zgodna

☐       Ni

ezgodna ☐

 

2. Liczba prowadzonych stron aplikacji mobilnych, dla który dostępności

internetowych i udostępnianych ch podmiot nie posiada deklaracji

                                   Liczba stron:      ……0……   (wpisać)

                            Liczba aplikacji:      ……0……  

  (wpisać)

Prosimy o podanie informacji dotyczących stron, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:

Adres strony internetowej (wpisać)

Zgodność z UdC  (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź dla każdej strony)

 

                                            Zgodna ☐                  Częściowo zgodna ☐                           Niezgodna ☐

 

                                            Zgodna ☐                        Częściowo zgodna ☐                           Niezgodna ☐

 

                                            Zgodna ☐                        Częściowo zgodna ☐                           Niezgodna ☐

Prosimy o podanie informacji dotyczących aplikacji, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:

Nazwa aplikacji mobilnej i adres do jej pobrania (wpisać)

Zgodność z UdC  (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź dla każdej aplikacji)

 

                                            Zgodna ☐                        Częściowo zgodna ☐                            Niezgodna ☐

 

                                            Zgodna ☐                        Częściowo zgodna ☐                            Niezgodna ☐

 

                                            Zgodna ☐                        Częściowo zgodna ☐                            Niezgodna ☐

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej:

(proszę zamieścić tu słowny opis dostępności cyfrowej, wykraczający poza informacje ujęte powyżej – opis ten będzie stanowić część raportu, który są

Państwo zobowiązani opublikować na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, a w przypadku braku strony podmiotowej Biuletynu

Informacji Publicznej – na swojej stronie internetowej)

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu wyłączeń wymienionych poniżej:

–  część załączników dokumentów to skany w formie jedynie plików PDF nie są dostępne cyfrowo

–  częściowy brak opisów do grafik i zdjęć w postaci tekstu alternatywnego dla osób korzystających z czytników tekstu.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na w/w stronie można używać standardowych skrótów klawiszowych przeglądarek. Dodatkowo na stronie dostępny jest pasek narzędzi dostępności (prawy górny róg) dzięki któremu możemy: zwiększyć/zmniejszyć tekst, zwiększyć kontrast, zmienić w negatyw kontrast, zwiększyć czytelność czcionki (powiększenie bez zmiany struktury bazowej), reset wprowadzonych zmian, wersja mobilna strony dostępna na urządzeniach mobilnych.

Sąd Okręgowy w Przemyślu dokłada wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowej była na poziomie WCAG 2.1.

Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna

1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych sposobów/środków wspierających komunikowanie się?

(proszę zaznaczyć jedną odpowiedź dla każdego sposobu/środka wymienionego w podpunktach a–h)

a. Kontakt telefoniczny

TAK ☒

NIE ☐

b. Kontakt korespondencyjny

TAK ☒

NIE ☐

c. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS  lub komunikatorów internetowych

TAK ☐

NIE ☒

d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych

TAK ☒

NIE ☐

e. Przesyłanie faksów

TAK ☒

NIE ☐

f. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub aplikacje (tłumaczenie online)

TAK ☐

NIE ☒

g. Pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty

TAK ☒

NIE ☐

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” – prosimy określić w jakim czasie od zgłoszenia potrzeby po

dmiot zapewnia kontakt

osobisty z tłumaczem języka migowego:  (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)

                                      1) od razu ☐ 2) w ciągu 1 dnia roboczego ☒        3) w ciągu 2-3 dni roboczych ☐        4)

powyżej 3 dni roboczych ☐

h. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty)

       TAK ☒           NIE ☐

2. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak  np. pętle indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth? (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)

                                                                 TAK ☐                                   NIE ☒

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie liczby posiadanych urządzeń lub środków                        …………

technicznych do obsługi osób słabosłyszących:                                                                                                          (wpisać)

Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych:                                                                                 ……1……

(liczba ta powinna być zgodna z sumą stron internetowych wykazanych w Dziale 2)                                                                                           (wpisać)

3. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej

działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci: (zaznaczyć jedną odpowiedź dla każdego sposobu/środka wymienionego w podpunktach a–c)

a. tekstu odczytywalnego maszynowo?

                                                                TAK  ☒                                                        NIE ☐                         Na części stron tak, na części nie ☐

(dopuszczalne jeśli podmiot  prowadzi więcej niż 1 stronę internetową)

W przypadku odpowiedzi „Na części stron tak, na części nie” – prosimy o podanie liczby stron, na których podmiot            ………… zapewnia informację o zakresie swojej działalności w postaci tekstu odczytywalnego maszynowo:              (wpisać)

b. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo?

                                                                TAK  ☐                                                        NIE ☒                         Na części stron tak, na części nie ☐

(dopuszczalne jeśli podmiot  prowadzi więcej niż 1 stronę internetową)

W przypadku odpowiedzi „Na części stron tak, na części nie” – prosimy o podanie liczby stron, na których podmiot ………… zapewnia informacje o zakresie swojej działalności w postaci nagrania treści w polskim języku migowym:   (wpisać)

c. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)?

                                                                TAK  ☐                                                        NIE ☒                         Na części stron tak, na części nie ☐

(dopuszczalne jeśli podmiot  prowadzi więcej niż 1 stronę internetową)

W przypadku odpowiedzi „Na części stron tak, na części nie” – prosimy o podanie liczby stron, na których podmiot ………… zapewnia informacje o zakresie swojej działalności w postaci informacji w tekście łatwym do czytania:   (wpisać)

4. Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym – tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. – na wniosek osoby ze

szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku? (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)

                                                                 TAK ☐                                   NIE ☒

W przypadku odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji:

Liczba wniosków – ogółem:                                                                                                                     …………   (wpisać)

Nazwy użytych form komunikacji określonych we wnioskach ze wskazaniem liczby użyć każdej z tych form: 

(wpisać słownie np. alfabet Lorma - 1 raz, druk w alfabecie Braille’a - 3 razy)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym

Uwaga: poniższe pytania odnoszą się do okresu sprawozdawczego – tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r.

1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby?            

(proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)

                                                                 TAK ☐                                   NIE ☒

W przypadku odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji:

Liczba przypadków zastosowania dostępu alternatywnego w postaci wsparcia innej osoby:                                     …………  

  (wpisać)

Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostępu alternatywnego: (proszę opisać słownie)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii? (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)

                                                                 TAK ☐                                   NIE ☒

W przypadku odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji:

Liczba przypadków zastosowania dostępu alternatywnego w postaci wsparcia technologicznego:                             …………  

  (wpisać)

Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostępu alternatywnego: (proszę opisać słownie)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji

funkcjonowania podmiotu? (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)

                                                                 TAK ☐                                   NIE ☒

W przypadku odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji:

Liczba przypadków zastosowania dostępu alternatywnego w postaci zmian w organizacji funkcjonowania

podmiotu:                                                                                                                                                …………   (wpisać)

Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostępu alternatywnego: (proszę opisać słownie)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymienione wyżej? 

(proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)

                                                                 TAK ☐                                   NIE ☒

W przypadku odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji:

Liczba przypadków zastosowania dostępu alternatywnego w sposób inny niż wymienione wyżej:                            …………  

  (wpisać)

Na czym polegało zapewnienie dostępu alternatywnego w sposób inny niż wymienione wyżej: (proszę opisać słownie)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostępu alternatywnego: (proszę opisać słownie)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

P

.

K

I

S

A

L

A

@

P

R

Z

E

M

Y

S

L

.

S

O

.

G

O

V

.

P

L

               

(e-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz – WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI)

               166761656                                                                                                                        Przemyśl, 25.03.2021

                                 (telefon kontaktowy)                                                                                                                (miejscowość, data)

 

pdfRaport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego za rok 2020.pdf

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 05 lipiec 2023 Aktualizowany dnia: 05 lipiec 2023
Opublikowany przez: Przemysław Kisała Aktualizowany przez:
Licznik odwiedzin: 1712 Autor / Zatwierdzający: Brak danych
Wersje:
2023-07-05 00:54:36 Przemysław Kisała Wersja oryginalna