Lista biegłych sądowych jest udostępniana w Samodzielnej Sekcji Administracyjnej

pok. 14  tel./fax 016  648 78 58  codziennie w godzinach urzędowania sądu.

 

 

Kwestie dotyczące biegłych sądowych reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24. 01. 2005 roku w sprawie biegłych sądowych (Dz.U. 05.15.133)

Dokumenty, które powinien złożyć kandydat na biegłego:

 1. Wniosek skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego w Przemyślu o ustanowienie biegłym sądowym (należy określić dziedzinę o ustanowienie, z której kandydat na biegłego wnosi).
 2. Życiorys.
 3. Kwestionariusz osobowy.
 4. Odpis dyplomu.
 5. Inne dokumenty potwierdzające znajomość dziedziny i ponad przeciętne kwalifikacje zawodowe, (gdy wniosek składa lekarz powinien mieć I lub II stopień specjalizacji).
 6. Opinia i zgoda zakładu pracy.
 7. Zapytanie o karalność - z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Biegłym może być ustanowiona osoba, która:

 1. Posiada obywatelstwo polskie.
 2. Ukończyła 25 lat życia.
 3. Posiada praktyczne i teoretyczne wiadomości specjalne w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innej umiejętności, dla której ma być ustanowiona.
 4. Daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego.
 5. Wyrazi zgodę na ustanowienie jej biegłym.


Do wniosku  nalezy dołączyć dowód zapłaty opłaty skarbowej w  kwocie 10 zł. 

Opłatę skarbową  można  uiścić w  kasie  Urzędu Miasta  Przemyśla  lub na rachunek bankowy :  
Urząd Miasta Przemyśla ul.Rynek 1 37-700 Przemyśl

Getin Noble Bank S.A. nr  89 1560 0013 2787 7120 6000 0003   

Decyzję o ustanowieniu biegłym sądowym lub o odmowie ustanowienia biegłym podejmuje Prezes Sądu Okręgowego w Przemyślu.

  

  pdfLista biegłych sądowych.pdf

  

  pdfLista biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.pdf

 

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 09 grudzień 2008 Aktualizowany dnia: 07 październik 2022
Opublikowany przez: Przemysław Kisała Aktualizowany przez: Przemysław Kisała
Licznik odwiedzin: 13606 Autor / Zatwierdzający: Brak danych
Wersje:
2023-04-07 12:00:46 Administrator Zobacz zmiany
2022-11-08 11:33:52 Administrator Zobacz zmiany
2022-11-08 11:06:58 Administrator Zobacz zmiany
2022-11-08 11:05:47 Administrator Zobacz zmiany
2022-11-08 11:00:58 Administrator Zobacz zmiany
2022-10-07 10:19:25 Przemysław Kisała Zobacz zmiany
2022-10-07 10:18:58 Przemysław Kisała Wersja oryginalna