Informacja dla osób niepełnosprawnych

Budynek Sądu Rejonowego w Przeworsku jest częściowo przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych. Na parterze budynku znajduje się kasa, biuro podawcze oraz toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Ponadto na parterze znajdują się bez progowe sale rozpraw. Budynek Sądu Rejonowego w Przeworsku nie jest przystosowany natomiast od strony architektonicznej dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją wzroku.

 

Jednocześnie informujemy, że wszyscy pracownicy

Sądu Rejonowego w Przeworsku

 mają obowiązek okazania wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej.

 

 

Informacja o udostępnieniu usługi pozwalającej na komunikowanie się osób niepełnosprawnych

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2012r., ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r.              o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011r. Nr 209, poz. 1243) Sąd Rejonowy w Przeworsku udostępnia usługę pozwalającą na komunikowanie się                    z  Sądem.


Przez osoby uprawnione należy rozumieć zgodnie z ww. ustawą osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.

Kontakt jest możliwy poprzez:

1. korzystanie z poczty elektronicznej - adres e-mail: sad@przeworsk.sr.gov.pl
2. przesyłanie faksów pod nr (16) 648-78-58.


Sąd Rejonowy w Przeworsku  zapewnia również dostęp do świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN. Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej            i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.). Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenia można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej i faksu.


Ponadto osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej w kontaktach z Sądem. Prawo to może być ograniczone ze względu na zasady określone w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010r. Nr 182, poz. 1228).

Przez osobę przybraną należy rozumieć osobę, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw.

 

Osoba uprawniona może skorzystać z formularza zgłoszenia , który należy przesłać za pomocą poczty elektronicznej lub faksu.

-Wzór  formularza do pobrania 63.72 Kb

 

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 12 sierpień 2012 Aktualizowany dnia: 29 sierpień 2018
Opublikowany przez: Przemysław Kisała Aktualizowany przez: Michał Boruta
Licznik odwiedzin: 7715 Autor / Zatwierdzający: Brak danych