Sąd Rejonowy w Przeworsku jest samodzielną jednostką organizacyjną sektora finansów publicznych (jednostką budżetową), nie posiadająca osobowości prawnej.

Działalność Sądu prowadzona jest według zasad określonych dla jednostek budżetowych z uwzględnieniem szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych zawartych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości. Dysponentem środków budżetowych Sądu jest Dyrektor Sądu Okręgowego w Przemyslu.

Zadania realizowane przez Sąd w 2021 roku finansowane były z Budżetu Państwa w ramach części 15 oraz działu 755 - Wymiar sprawiedliwości i działu 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne. Limit wydatków budżetowych ogółem wyniósł 7.735.828,00 zł i obejmował środki zaplanowane w natstępujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej: 75502 - 7.373.221,00 zł, 75312 - 362.607,00 zł.

Majątek Skarbu Państwa, w stosunku do którego uprawnienia właścicielskie wykonuje i którym dysponuje Sąd - obejmuje m. in. nieruchomości, majątek ruchomy, wartości niematerialne i prawne oraz środki obrotowe.

Plan wydatków zrealizowany został na kwotę 7.735.031,72 zł.

Stan majątku na dzień 31.12.2021 r.:

Wybrane składniki majątku 

Wartość (netto)

Grunty

 106.654,49   

Budynki, lokale i obiekty

  352.138,80   

Maszyny i urządzenia techniczne

171.418,16   

Wartości niematerialne i prawne

       0,00   

R a z e m :

630.211,45   

Sąd posiada w  trwałym zarządzie następujące grunty:

  • działka nr 3168 o powierzchni 0,1650 ha w obrębie nr 3  - przy ul. Lwowskiej 9, stanowiącą  nieruchomość zabudowaną  /siedziba Sądu/  w 14341/28174 części,
  • działka nr 3170/4 o powierzchni 0,1058 ha w obrębie nr 3 - przy ul. Stepkiewicza 2, stanowiąca nieruchomość zabudowaną  /siedziba Sądu - Wydział Ksiąg Wieczystych/ w 36167/88601 części, oraz działka 3170/7 o powierzchni 0,0151 ha w 1/6 części.

 Bazę lokalową Sądu stanowi budynek przy :

  • ul. Lwowskiej  9 w Przeworsku - łączna powierzchnia budynku wynosi  1 449,79 m 
  • ul. Stepkiewicza 2 w Przeworsku - łączna powierzchnia budynku wynosi  361,67 m2

 

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 14 grudzień 2008 Aktualizowany dnia: 22 czerwiec 2022
Opublikowany przez: Przemysław Kisała Aktualizowany przez: Paweł Blajer
Licznik odwiedzin: 9697 Autor / Zatwierdzający: Brak danych