III WYDZIAŁ RODZINNY I NIELETNICH

 

Przewodniczący Wydziału Sędzia Sądu Rejonowego Tomasz Półtorak
Kierownik Sekretariatu Wydziału Sabina Kukulska

tel. 016 649 08 31
rodzinny@przeworsk.sr.gov.pl

 

Do zakresu działania III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich należy rozpatrywanie spraw w tym :

 • z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego w tym sprawy dotyczące:
  - zawarcia małżeństwa i stosunków małżeńskich : zezwolenie na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika, zwolnienie od obowiązku przedstawienia dokumentu potrzebnego do zawarcia małżeństwa, zezwolenie kobietom na zawarcie małżeństwa ze względu na brak wieku, ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej, ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności majątkiem wspólnym (art. 8401 kodeksu postępowania cywilnego), rozstrzygnięcie w istotnych sprawach rodziny (art. 24 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego), nakazanie wypłacania wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka (art. 28 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego),
  - pochodzenia dziecka (ustalenie ojcostwa i roszczenia z tym związane, uznanie dziecka, unieważnienie uznania dziecka, zaprzeczenie ojcostwa),
  - władzy rodzicielskiej i stosunków między rodzicami a dziećmi (pozbawienie, zawieszenie, ograniczenie władzy rodzicielskiej, ustanowienie kuratora dla małoletniego, wykonywanie władzy rodzicielskiej, sposób jej wykonania, przywrócenie władzy rodzicielskiej, wydanie dziecka, zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka (art. 101 § 3 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego), rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka w razie braku porozumienia między rodzicami (art. 97 § 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego), umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej, ustalenie miejsca pobytu małoletniego, ustalenie kontaktów z małoletnim, zmianę kontaktów z małoletnim, zezwolenie na wydanie paszportu),
  - przysposobienia (przysposobienie i o rozwiązanie przysposobienia),
  - obowiązku alimentacyjnego (o alimenty, zmianę orzeczenia w zakresie alimentów - podwyższenie, obniżenie alimentów, ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego),
  - opieki i kurateli (ustanowienie opieki nad małoletnim, zmianę opieki nad małoletnim, ustanowienie opieki nad osobą dorosłą, o zmianę opieki nad osobą dorosłą, ustanowienie kuratora),
 • sprawy nieletnich, co do których zachodzi podejrzenie popełnienia czynu karalnego lub wykazywania przejawów demoralizacji (ustawa z dnia 26 października 1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich Dz.U. z 2002 r. Nr 11, poz. 109 ze zm.),
 • dotyczące leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz od środków odurzających i psychotropowych - ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1485 ze zm.), ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 j.t. ze zm):
  - zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu,
  - zmianę orzeczenia o obowiązku leczenia odwykowego,
  - ustanie obowiązku leczenia odwykowego.
 • należące do sądu opiekuńczego na podstawie odrębnych ustaw:
  1) sprawy z ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 1994 r. Nr 111, poz. 535 ze zm.) umieszczenia w szpitalu psychiatrycznym bez zgody:
  a) osoby chorej psychicznie (art. 23 ustawy),
  b) osoby z zaburzeniami psychicznymi (art. 24 ustawy),
  c) osoby chorej psychicznie na wniosek (art. 29 ustawy),
  - nakazanie wypisania ze szpitala psychiatrycznego,
  - umieszczenie w domu pomocy społecznej,
  - zmianę orzeczenia o przyjęciu do domu pomocy społecznej,
  - inne z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego,
  2) sprawy z ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857 j.t.),
  3) sprawy o pobranie tkanek do przeszczepu od małoletniego (ustawa z dnia 1 lipca 2005 roku o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz.U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1411).

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 09 grudzień 2008 Aktualizowany dnia: 09 kwiecień 2024
Opublikowany przez: Przemysław Kisała Aktualizowany przez: Bogda Węglowska
Licznik odwiedzin: 18592 Autor / Zatwierdzający: Brak danych
Wersje:
2024-04-09 14:01:17 Bogda Węglowska Zobacz zmiany
2022-10-26 18:39:07 Przemysław Kisała Wersja oryginalna