System Dozoru Elektronicznego

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 07 września 2007 r. ( z późniejszymi zmianami ) o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego.

System Dozoru Elektronicznego działa na terenie tut. Sądu od dnia 01 stycznia 2011 r.

Na czym polega odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego?
Odbywanie kary w tym systemie polega na tym, że skazany ma obowiązek przebywać w miejscu zamieszkania (lokal mieszkalny, dom jednorodzinny) ustalonym przez sąd jako miejsce wykonywania kary, a może je opuszczać tylko w ściśle określonych godzinach ustalonych w postanowieniu sądu oraz w ściśle określonym celu np.: wykonywania pracy, nauki. Zachowanie skazanego jest nadzorowane przez kuratora sądowego.

Kto może odbywać karę w tym systemie?
Podstawowym warunkiem dopuszczalności odbywania kary w tym systemie jest skazanie na karę pozbawienia wolności, której wysokość nie przekracza 1 roku. W przypadku kilku kar podlegających wykonaniu ich suma nie może przekraczać roku i 6 miesięcy.
Istotny jest wyłącznie wymiar kary określony w treści wyroku skazującego. Nie ma natomiast znaczenia wysokość kary pozostała jeszcze skazanemu do odbycia. Zatem osoba skazana na karę pozbawienia wolności, której wysokość przekracza rok i 6 miesiecy, a która odbyła już cześć kary, i której pozostał do odbycia okres nie przekraczający roku i 6 miesięcy, nie może uzyskać zezwolenia na odbycie pozostałej części kary w systemie dozoru elektronicznego.
Z możliwości odbywania kary w tym systemie są wyłączone w sposób kategoryczny osoby skazane w warunkach recydywy z art. 64 § 2 kk oraz osoby odbywające karę aresztu orzeczoną za popełnienie wykroczenia.

Zgoda osób wspólnie zamieszkujących.
Osoba ubiegająca się o uzyskanie zezwolenia na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego musi przedstawić pisemną zgodę wszystkich osób pełnoletnich wspólnie z nią zamieszkujących na wykonywanie kary w tym systemie oraz na przeprowadzanie przez upoważniony podmiot dozorujący czynności kontrolnych w miejscu ich pobytu, polegających na sprawdzeniu prawidłowości funkcjonowania elektronicznego urządzenia rejestrującego oraz nadajnika.

Do jakiego sądu należy kierować wnioski?
Sądem właściwym do rozpatrywania spraw tego rodzaju jest  II Wydział Karny Sądu Okręgowego w Przemyślu, jeżeli skazany przebywa w okręgu Sądu Okręgowego w Przemyślu.


Co powinien zawierać wniosek?
Wniosek najlepiej sporządzić na formularzu znajdującym się poniżej. We wniosku należy w szczególności dokładnie wskazać oznaczenie sądu, który wydał wyrok w pierwszej instancji oraz dokładną sygnaturę akt tego sądu. We wniosku należy koniecznie wskazać numer telefonu kontaktowego. Pozwoli to pracownikom upoważnionego podmiotu dozorującego  na  szybsze umówienie się na wizytę mającą na celu sprawdzenie w mieszkaniu warunków technicznych.

Do wniosku należy dołączyć pisemną zgodę wszystkich osób pełnoletnich
, które będą wspólnie ze skazanym zamieszkiwały w czasie odbywania przez niego kary, na wykonywanie kary w tym systemie oraz na przeprowadzanie przez upoważniony podmiot dozorujący czynności kontrolnych w miejscu ich pobytu, polegających na sprawdzeniu prawidłowości funkcjonowania elektronicznego urządzenia rejestrującego oraz nadajnika. Oświadczenie to najlepiej sporządzić na formularzu znajdującym się poniżej.

Wniosek powinien zawierać uzasadnienie. W uzasadnieniu należy przedstawić okoliczności wskazujące na to, że wykonywanie kary w tym systemie będzie wystarczające dla osiągnięcia celów kary, a względy bezpieczeństwa bądź stopień demoralizacji skazanego nie przemawiają za jego osadzeniem w zakładzie karnym.


Koszty.
Aktualnie ustawodawca nie przewiduje ponoszenia przez skazanych żadnych opłat ani kosztów za odbywanie kary w tym systemie.


załączniki:

do pobrania wniosek i oświadczenie w formacie RTF

 


Szczegółowe informacje dotyczące  Systemu Dozoru Elektronicznego znajdują się na stronie:
www.dozorelektroniczny.gov.pl

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 07 listopad 2011 Aktualizowany dnia: 08 listopad 2022
Opublikowany przez: Przemysław Kisała Aktualizowany przez: Małgorzata Bielańska-Jekabson
Licznik odwiedzin: 46854 Autor / Zatwierdzający: Brak danych
Wersje:
2022-11-08 13:15:48 Małgorzata Bielańska-Jekabson Wersja oryginalna