INFORMACJA

O TRYBIE ROZPOZNAWANIA SKARG I WNIOSKÓW DOT. DZIAŁALNOŚCI
SĄDU REJONOWEGO W PRZEWORSKU

Organem właściwym do rozpoznawania skarg i wniosków dotyczących działalności Sądu  Rejonowego w Przeworsku jest Prezes  Sądu Rejonowego w Przeworsku

Skargi na działalność Sądu Rejonowego w Przeworsku można składać:

- w formie pisemnej bezpośrednio w Biurze Podawczym Sądu lub za pośrednictwem urzędu pocztowego

- w formie elektronicznej na adres: sad@przeworsk.sr.gov.pl

- w formie ustnej do protokołu w Samodzielnej Sekcji Administracyjnej ( pokój nr 14 - I piętro) w każdą środę w godzinach od 8.00 do 14.00

Zasady przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków reguluje rozdział 5a ustawy
z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz.1070 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012r. (Dz. U. z dnia 16 maja
2012 r., poz. 524) w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych w sposób następujący:

  • Skargi, w zakresie dotyczącym działalności sądu, w dziedzinie, w której sędziowie są niezawiśli, nie podlegają rozpatrzeniu. Organ sądu, do którego taka skarga lub wniosek zostały skierowane, zawiadamia skarżącego o przyczynach odmowy rozpatrzenia skargi. Jeżeli jednak skarga dotyczy czynności sądu podlegającej zaskarżeniu w toku instancji, organ ten jest obowiązany niezwłocznie przekazać skargę do akt sprawy, której skarga dotyczy, zawiadamiając o tym skarżącego.
  • Skargi lub wnioski dotyczące treści czynności sądu jeszcze niedokonanych, należących do dziedziny, w której sędziowie są niezawiśli, podlegają niezwłocznemu przekazaniu do akt postępowania, którego dotyczą.
  • Skargi lub wnioski zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za obelżywe pozostawia się bez rozpatrzenia, zawiadamiając o tym skarżącego lub wnioskodawcę, z podaniem przyczyny pozostawienia skargi lub wniosku bez rozpatrzenia.
  • Organem właściwym do rozpatrzenia skargi lub wniosku, dotyczących działalności sądu, jest prezes sądu.
  • Jeżeli skarga lub wniosek dotyczą działalności sądu okręgowego i sądu rejonowego, organem właściwym do rozpatrzenia jest prezes sądu okręgowego. Jeżeli skarga lub wniosek dotyczą działalności sądu apelacyjnego i sądu okręgowego, organem właściwym do rozpatrzenia jest prezes sądu apelacyjnego.
  • Organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności prezesa sądu rejonowego jest prezes sądu okręgowego, działalności prezesa sądu okręgowego - prezes sądu apelacyjnego, a działalności prezesa sądu apelacyjnego - Krajowa Rada Sądownictwa.
  • Skarga w zakresie w jakim zawiera wniosek o pociągnięcie sędziów do odpowiedzialności dyscyplinarnej podlega niezwłocznie przekazaniu właściwemu rzecznikowi dyscyplinarnemu albo zastępcy rzecznika dyscyplinarnego. Rzecznik, po wstępnym wyjaśnieniu okoliczności podniesionych w skardze, może podjąć czynności dyscyplinarne z własnej inicjatywy. O sposobie załatwienia skargi rzecznik dyscyplinarny zawiadamia skarżącego oraz organ, który przekazał mu skargę.
  • Jeżeli na podstawie treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, a w szczególności sprawy, której dotyczą, wzywa się skarżącego lub wnioskodawcę do uzupełnienia skargi lub wniosku w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. Wezwanie powinno zawierać pouczenie, że nieuzupełnienie braków w terminie spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpatrzenia.
  • Skargi rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie miesiąca od daty ich wpływu.

 

 

 
Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 23 lipiec 2012 Aktualizowany dnia: 29 sierpień 2023
Opublikowany przez: Przemysław Kisała Aktualizowany przez: Bogda Węglowska
Licznik odwiedzin: 10070 Autor / Zatwierdzający: Brak danych
Wersje:
2023-08-29 11:00:06 Bogda Węglowska Zobacz zmiany
2023-08-29 10:58:45 Bogda Węglowska Wersja oryginalna