Zakupione i niewykorzystane znaki opłaty sądowej jak i kwoty za niewykorzystane e-znaki opłaty sądowej nie podlegają zwrotowi.

 

Koszty sądowe obejmują opłaty i wydatki. Do uiszczenia kosztów sądowych obowiązana jest strona, która wnosi do sądu pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki, chyba że ustawa stanowi inaczej (ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 785).

Opłaty dzieli się na: stałe, stosunkowe lub podstawowe.

Opłatę należy uiścić przy wniesieniu do sądu pisma podlegającego opłacie.
 
OPŁATA  STAŁA
Opłatę stałą pobiera się w sprawach o prawa niemajątkowe oraz we wskazanych w ustawie niektórych sprawach o prawa majątkowe, w wysokości jednakowej, niezależnie od wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia. Opłata stała nie może być niższa niż 30 złotych i wyższa niż 10 000 złotych.
 
OPŁATA STOSUNKOWA
 
W sprawach o prawa majątkowe pobiera się od pisma opłatę stałą ustaloną według wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia wynoszącej:
 
1)do 500 złotych – w kwocie 30 złotych;
2)ponad 500 złotych do 1500 złotych – w kwocie 100 złotych;
3)ponad 1500 złotych do 4000 złotych – w kwocie 200 złotych;
4)ponad 4000 złotych do 7500 złotych – w kwocie 400 złotych;
5)ponad 7500 złotych do 10 000 złotych – w kwocie 500 złotych;
6)ponad 10 000 złotych do 15 000 złotych – w kwocie 750 złotych;
7)ponad 15 000 złotych do 20 000 złotych – w kwocie 1000 złotych.
 
W sprawach o prawa majątkowe przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia ponad 20 000 złotych pobiera się od pisma opłatę stosunkową wynoszącą 5% tej wartości, nie więcej jednak niż 200 000 złotych. 
 
OPŁATA PODSTAWOWA 
 
Pobiera się w sprawach, w których przepisy nie przewidują opłaty stałej, stosunkowej lub tymczasowej.
Opłata podstawowa wynosi 30 złotych i stanowi minimalną opłatę, którą strona jest obowiązana uiścić od pisma podlegającego opłacie, chyba że ustawa stanowi inaczej.
Pobranie od pisma opłaty podstawowej wyłącza pobranie innej opłaty.
Przepisów o opłacie podstawowej nie stosuje się w postępowaniu wieczystoksięgowym oraz w postępowaniu rejestrowym.

 docwybrane__opłaty_kancelaryjne.doc

 docxwybrane_opłaty_sądowe_w_sprawach_cywilnych.docx

docxwybrane_opłaty_sądowe_w_sprawach_karnych_.docx

docxwybrane__opłaty_z_zakresu_prawa_pracy_i_ubezpieczeń.docx

docwybrane_opłaty_w_sprawach_wieczystoksięgowych.doc

 

 ZWOLNIENIA OD KOSZTÓW SĄDOWYCH

 

I.      Zwolnienia od kosztów sądowych może się domagać osoba fizyczna, jeżeli złoży oświadczenie, z którego wynika, że nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny lub ich poniesienie narazi ją na taki uszczerbek.
 
Do wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych powinno być dołączone oświadczenie obejmujące szczegółowe dane o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby ubiegającej się o zwolnienie od kosztów. Oświadczenie sporządza się według ustalonego wzoru. Jeżeli oświadczenie nie zostało złożone albo nie zawiera wszystkich wymaganych danych, stosuje się art. 130 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1360, z późn. zm.76)).
 
Wniosek o zwolnienie od kosztów strony reprezentowanej przez adwokata lub radcę prawnego złożony bez dołączenia oświadczenia, o którym mowa wyżej, przewodniczący zwraca bez wzywania o uzupełnienie braków formalnych wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych.
 
II.   Sąd może przyznać zwolnienie od kosztów sądowych osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli wykazała, że nie ma dostatecznych środków na ich uiszczenie.
Spółka handlowa powinna wykazać także, że jej wspólnicy albo akcjonariusze nie mają dostatecznych środków na zwiększenie majątku spółki lub udzielenie spółce pożyczk  -  nie stosuje się do spółki handlowej, której jedynym wspólnikiem albo akcjonariuszem jest Skarb Państwa. 

 

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 12 kwiecień 2011 Aktualizowany dnia: 05 styczeń 2023
Opublikowany przez: Przemysław Kisała Aktualizowany przez: Paweł Blajer
Licznik odwiedzin: 90688 Autor / Zatwierdzający: T.Inglot
Wersje:
2023-01-05 14:20:12 Paweł Blajer Zobacz zmiany
2022-10-06 11:55:49 Przemysław Kisała Wersja oryginalna