Prezes Sądu Rejonowego w Przeworsku 
Sędzia Sądu Rejonowego w Przeworsku Tomasz Półtorak

pok. 15

prezes@przeworsk.sr.gov.pl

 

 

Zakres kompetencji :

 

 1. Prezes sądu kieruje powierzonym mu sądem, pełni czynności administracji sądowej oraz sprawuje nadzór nad działalnością sądu.
 2. Do obowiązków prezesa sądu w zakresie administracji należy
  w szczególności :
 • czuwanie nad właściwym poziomem orzecznictwa,
 • zaznajamianie się  z przebiegiem spraw rozpatrywanych w sądzie, a budzących wątpliwości prawne lub w których postępowanie przedłuża się,
 • kontrola celowości i zasadności odraczanych i przerywanych posiedzeń, prawidłowego obsadzania dni posiedzeń,
 • uwanie nad prawidłowością i terminowością pracy sekretariatów poszczególnych wydziałów.
 • czuwanie nad tokiem i szybkością postępowań międzyinstancyjnych,
 • nadzór nad terminową i prawidłową sprawozdawczością,
 • załatwianie spraw Adm i Sk.
 • troska o dobór kadr, szkolenie pracowników, ławników, kuratorów społecznych, planowanie urlopów,
 • załatwianie spraw tajnych, poufnych i zastrzeżonych,
 • przyjmowanie stron w sprawach skarg i wniosków,
 • nadzór nad prawidłowym zabezpieczeniem informacji niejawnych,
 • wykonywanie budżetu sądu oraz kontrola działalności finansowo - gospodarczej, usprawnienie organizacji  i techniki pracy sądu,
 • sprawowanie nadzoru nad komornikiem,
 • nadzór i kontrola dowodów rzeczowych,
 • zabezpieczenie prawidłowej pracy kuratorów zawodowych,
 •          współpraca z terenowymi organami władzy, administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami społecznymi.

 

 

Prezes Sądu przyjmuje strony w sprawie skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach 11:00 – 13:00.
Interesanci w ramach tych przyjęć proszeni są o uprzednie zgłoszenie się w sekretariacie Prezesa - pokój  Nr 14 – I piętro. 

Strony będą umawiane co 20 minut.

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 09 grudzień 2008 Aktualizowany dnia: 14 kwiecień 2022
Opublikowany przez: Przemysław Kisała Aktualizowany przez: Tomasz Inglot
Licznik odwiedzin: 27100 Autor / Zatwierdzający: Brak danych
Wersje:
2022-10-26 18:29:04 Przemysław Kisała Wersja oryginalna