Ogłoszenia SR Przeworsk

Przed Sądem Rejonowym w Przeworsku toczy się postępowanie o sygn. akt I Ns 8/24 z wniosku Miasta i Gminy Kańczuga o nabycia w drodze zasiedzenia prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Medyni Kańczuckiej, gm. Kańczuga, powiat przeworski, woj. podkarpackie oznaczonej jako:

działka nr ew. 259 o pow.  0,12 ha obr. 0007 Medynia Kańczucka, zabudowanej budynkiem nr 51, stanowiącej inne tereny zabudowane, powstałej w wyniku zmiany oznaczenia pgr. 15/80 obj. Lwh 173 gm. kat. Zagórze, w którym prawo własności jest ujawnione na rzecz Jana Kuźniar.

Wzywa się wszystkich zainteresowanych, a w szczególności wymienionych wyżej właścicieli, w tym ewentualnych ich spadkobierców, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się i wykazali swoje prawa do nieruchomości, w przeciwnym razie Sąd uwzględni wniosek jeżeli zostanie on udowodniony.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie w sprawie I Ns 8/242024-04-12Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I Ns 8/24)Ogłoszenie
2Ogłoszenie w sprawie I Ns 8/242024-04-12Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I Ns 8/24)Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Przeworsku w Wydziale I Cywilnym toczy się postępowanie  wniosku  Arkadiusza Misieńko o stwierdzenie nabycia spadku po Władysławie Franciszku Wojtas s. Franciszka i Anny z d. Lasek, zmarłym dnia 25.02.2023r. w Przeworsku  ostatnio stale zamieszkałym w Gorliczynie 114 Gm. Przeworsk. Majątek spadkodawcy  stanowi: depozyt finansowy w Banku PKO BP O/Przeworsk oraz nieruchomość . Wzywa się ewentualnych spadkobierców aby w terminie  3  miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia  zgłosili się  i udowodnili nabycie spadku, gdyż  w przypadku niezgłoszenia się  i nie wykazania swoich praw sąd pominie te osoby w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie w sprawie I Ns 43/242024-04-12Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I Ns 43/24)Ogłoszenie
2Ogłoszenie w sprawie I Ns 43/242024-04-12Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I Ns 43/24)Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Przeworsku I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 18 marca 2024r. w Przeworsku na posiedzeniu niejawnym sprawy z urzędu z udziałem  Pawła Mierczyńskiego, Banku Spółdzielczego Ziemi Przeworskiej o stwierdzenie likwidacji niepodjętego depozytu w sprawie  o sygn. akt I Ns 200/18 postanowiłstwierdzić likwidację niepodjętego depozytu i przejście na Skarb Państwa kwoty pieniężnej w wysokości 200 USD (dwieście dolarów) złożonej do depozytu sądowego na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego w Przeworsku z dnia 05.06.2018r. w sprawie o sygn. akt I Ns 200/18; zlikwidowany depozyt przekazać Skarbowi Państwa - Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w Przeworsku.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie w sprawie I Ns 356/232024-04-12Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I Ns 356/23)Ogłoszenie
2Ogłoszenie w sprawie I Ns 356/232024-04-12Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I Ns 356/23)Ogłoszenie
Postanowieniem z dnia 12.03.2024r. Sąd Rejonowy w Przeworsku zezwolił wnioskodawcy Marii Kluz na złożenie do depozytu sądowego Sądu Rejonowego w Przeworsku 
- kwoty 0,01 zł (jeden grosz), jako świadczenia z tytułu prawa zastawu na rzecz Marii Balawajder zabezpieczonego hipoteką ujawnioną w księdze wieczystej PR1R/00004613/9 prowadzonej dla nieruchomości oznaczonej jako działka nr 414 położonej w Białobokach - z tym zastrzeżeniem, że kwota ta ma zostać wydana wierzycielowi Marii Balawajder lub jej spadkobiercom, którzy wykażą się prawomocnym postanowieniem Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku bądź notarialnym aktem poświadczenia dziedziczenia po nim – proporcjonalnie do udziału w spadku po niej,
- kwoty 0,01 zł (jeden grosz), jako świadczenia z tytułu prawa zastawu na rzecz Piotra Balawajder zabezpieczonego hipoteką ujawnioną w księdze wieczystej PR1R/00004613/9 prowadzonej dla nieruchomości oznaczonej jako działka nr 414 położonej w Białobokach - z tym zastrzeżeniem, że kwota ta ma zostać wydana wierzycielowi Piotra Balawajder lub jego spadkobiercom, którzy wykażą się prawomocnym postanowieniem Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku bądź notarialnym aktem poświadczenia dziedziczenia po nim – proporcjonalnie do udziału w spadku po nim;
Równocześnie ustanowiono dla nieznanego wierzyciela kuratora w osobie pracownika Sądu asystenta sędziego Natalii Pieniążek celem reprezentowania praw i obowiązków wierzyciela w postępowaniu.  Sąd wzywa następców prawnych Marii Balawajder i Piotra Balawajder do odbioru depozytu, w przeciwnym razie nastąpi jego przepadek na rzecz Skarbu Państwa po upływie 3 lat od  złożenia.
Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie w sprawie I Ns 74/242024-03-15Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I Ns 74/24)Ogłoszenie
2Ogłoszenie w sprawie I Ns 74/242024-03-15Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I Ns 74/24)Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Przeworsku w Wydziale I Cywilnym toczy się postępowanie  wniosku  Miasta i Gminy Kańczuga o stwierdzenie nabycia spadku po Józefie Łuczyk s. Antoniego i Magdaleny, zmarłym dnia 09.09.1976r w Przeworsku ostatnio stale zamieszkałym w Siedleczce. Majątek spadkodawcy to nieruchomość położona w Kańczudze oznaczona nr ew. 446 o pow. 0,8478ha. Wzywa się ewentualnych spadkobierców aby w terminie  3  miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia  zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przypadku niezgłoszenia się i nie wykazania swoich praw sąd pominie te osoby w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie w sprawie I Ns 324/232024-03-01Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I Ns 324/23)Ogłoszenie
2Ogłoszenie w sprawie I Ns 324/232024-03-01Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I Ns 324/23)Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Przeworsku I Wydział Cywilny, pod sygn. akt I Ns 235/23 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Wojciechu Biesiadowskim s. Wacława i Józefy zd. Mirkiewicz, zmarłym w dniu 12 grudnia 2022 roku w Jarosławiu, mającej ostatnie miejsce stałego pobytu w Przeworsku przy ul. Kąty 7.
W skład spadku wchodzi udział w prawie własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 3104 o powierzchni 0,0135 ha obr. nr 3 położona w Przeworsku dla której nie jest prowadzona księga wieczysta. Wzywa się wszystkich spadkobierców zmarłego, a w szczególności następców prawnych jego zmarłego ojca Wacława Biesiadowskiego, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Przeworsku
i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie w sprawie I Ns 235/232024-02-05Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I Ns 235/23)Ogłoszenie
2Ogłoszenie w sprawie I Ns 235/232024-02-05Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I Ns 235/23)Ogłoszenie

Postanowieniem z dnia 18.01.2024r. Sąd Rejonowy w Przeworsku zezwolił wnioskodawcy  Powiatowi Przeworskiemu – Zarządowi Powiatu Przeworskiego na złożenie do depozytu sądowego Sądu Rejonowego w Przeworsku kwoty 1.636 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset trzydzieści sześć złotych), tytułem jednorazowego odszkodowania za utracone prawo własności nieruchomości położonej w Gniewczynie Łańcuckiej, oznaczonej jako działka 836/2, która objęta została Aktem Własności Ziemi z dnia 27.04.1974r. nr RG-ON-451-V/46/902/74, stwierdzającym, że właścicielem nieruchomości jest Marian Nowicki - z tym zastrzeżeniem, że kwota ta może zostać wydana jego spadkobiercom, którzy wykażą się prawomocnym postanowieniem Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku bądź notarialnym aktem poświadczenia dziedziczenia po nim – proporcjonalnie do udziału w spadku po Marianie Nowickim  - w przeciwnym razie nastąpi przepadek ww. kwoty na rzecz Skarbu Państwa po upływie 10 lat od daty jego złożenia. Sąd Rejonowy Wydział I Cywilny w Przeworsku zawiadamia następców prawnych wierzyciela, aby w terminie 10 lat od daty wywieszenia niniejszego ogłoszenia zgłosili się w tutejszym Sądzie i wykazali swe prawa do złożonej w depozycie sądowym kwoty pod rygorem orzeczenia przepadku tej sumy na rzecz Skarbu Państwa

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie w sprawie I Ns 406/232024-02-01Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I Ns 406/23)Ogłoszenie
2Ogłoszenie w sprawie I Ns 406/232024-02-01Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I Ns 406/23)Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Przeworsku I Wydział Cywilny, pod sygn. akt I Ns 375/23 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Weronice Anieli Techmańskiej c. Wawrzyńca i Marii, ur. 27.04.1914r. w Manasterzu, zmarłej w dniu 31 sierpnia 1992r. w Przeworsku, mającej ostatnie miejsce stałego pobytu w Medyni Kańczuckiej. W skład spadku wchodzi nieruchomość oznaczona jako działka nr 2361 o powierzchni 0,11 ha obr. 0006 Manasterz położonej w Manasterzu objęta Aktem Własności Ziemi nr UG-On-451-II-14/518/75 wydanym w dniu 14.06.1976r. przez Naczelnika Gminy w Jaworniku Polskim. Wzywa się wszystkich spadkobierców zmarłej, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Przeworsku i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie w sprawie I Ns 375/232024-02-01Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I Ns 375/23)Ogłoszenie
2Ogłoszenie w sprawie I Ns 375/232024-02-01Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I Ns 375/23)Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Przeworsku w Wydziale I Cywilnym toczy się postępowanie  wniosku  Zbigniewa Hawro o nabycie przez wnioskodawcę i jego małżonkę Czesławę Hawro do majątku objętego wspólnością majątkowa małżeńską w drodze zasiedzenia  własności nieruchomości położonej w miejscowości Kańczuga pow. Przeworsk oznaczonej  numerem ewidencyjnym:

- 1152 o pow. 0,0709 ha powstałej na pgr 123/3 objętej KW PR1R//00004877/7, której prawo własności ujawnione jest na rzecz Julii Łyko c. Jana i Józefy

oraz postępowanie  wniosku  Zbigniewa Hawro o nabycie przez wnioskodawcę drodze zasiedzenia  własności nieruchomości położonych w miejscowości Kańczuga pow. Przeworsk oznaczonych numerami ewidencyjnymi:

- 1330 o pow. 0,1857ha objętej AWZ RG-ON-451-III/15/318/76, której prawo własności ujawnione jest na rzecz Stefanii Gileckiej;

- 679 o pow. 0,3356 ha w zakresie udziału 4/5 części, objętej AWZ RG-ON-451-III/15/317/76 której prawo własności ujawnione jest na rzecz Jana Gdula w 1/5cz., Czesławy Hawro – w 1/15 cz., Joanny Salomon w 1/5 cz., Stefanii Gileckiej w 2/5cz.,

Wzywa się wszystkich zainteresowanych, a w szczególności wymienionych wyżej współwłaścicieli, w tym ewentualnych ich spadkobierców aby w terminie  3  miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia  zgłosili się  i wykazali swoje prawa do nieruchomości , gdyż  w przypadku niezgłoszenia się  i nie wykazania swoich praw sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie udowodnione.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie w sprawie I Ns 306/232024-02-05Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I Ns 306/23)Ogłoszenie
2Ogłoszenie w sprawie I Ns 306/232024-02-05Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I Ns 306/23)Ogłoszenie

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego 21.11.2023r.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Treść ogłoszenia2023-11-21Tomasz InglotDownload this file (Treść ogłoszenia)Treść ogłoszenia
2Wniosek o odsprzedaż2023-11-21Tomasz InglotDownload this file (Wniosek o odsprzedaż)Wniosek o odsprzedaż
3Wniosek o przekazanie2023-11-21Tomasz InglotDownload this file (Wniosek o przekazanie)Wniosek o przekazanie

Postanowieniem z dnia 13.11.2023r. Sąd Rejonowy w Przeworsku zezwolił wnioskodawcy Jakubowi Janusz na złożenie do depozytu sądowego Sądu Rejonowego w Przeworsku kwoty 33 USD (trzydziestu trzech dolarów), w tym tytułem należności Marcina Kędziory zabezpieczonej hipoteką wpisaną w księdze wieczystej nr PR1R/00005116/2 prowadzonej dla nieruchomości oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 3610, 3644 - z tym zastrzeżeniem, że kwota ta ma zostać wydana wierzycielowi Marcinowi Kędziora lub jego spadkobiercom, którzy wykażą się prawomocnym postanowieniem Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku bądź notarialnym aktem poświadczenia dziedziczenia po nim – proporcjonalnie do udziału w spadku po nim.

Równocześnie ustanowiono dla nieznanego wierzyciela kuratora w osobie pracownika Sądu asystenta sędziego Natalii Pieniążek celem reprezentowania praw i obowiązków wierzyciela w postępowaniu.  Sąd wzywa następców prawnych Marcina Kędziory do odbioru depozytu, w przeciwnym razie nastąpi jego przepadek na rzecz Skarbu Państwa po upływie 3 lat od  złożenia.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie w sprawie I Ns 335/232023-11-16Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I Ns 335/23)Ogłoszenie
2Ogłoszenie w sprawie I Ns 335/232023-11-16Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I Ns 335/23)Ogłoszenie