Ogłoszenia SR Przeworsk

W Sądzie Rejonowym w Przeworsku w Wydziale I Cywilnym toczy się postępowanie  wniosku  Zofii Piestrak o nabycie przez nią w drodze zasiedzenia  własności nieruchomości położonej w miejscowości  Wolica   gm. Gać  pow. Przeworsk oznaczonej  nr ewidencyjnym  103  o  pow.  0,59 ha , wydzielonej jako ekwiwalent za działkę przedscaleniową 577 o pow. 0,59 ha, objętą księgą wieczystą PR1R/00002343/1, której prawo własności ujawnione jest na rzecz Antoniego Hejnosz w udziale ½ cz. i Karoliny Hejnosz w udziale ½ cz. 

Wzywa się wszystkich zainteresowanych, a w szczególności wymienionych wyżej współwłaścicieli, w tym ewentualnych ich spadkobierców aby w terminie  3  miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia  zgłosili się  i wykazali swoje prawa do nieruchomości, gdyż  w przypadku niezgłoszenia się  i nie wykazania swoich praw sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie udowodnione.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie w sprawie I Ns 229/232023-09-22Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I Ns 229/23)Ogłoszenie
2Ogłoszenie w sprawie I Ns 229/232023-09-22Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I Ns 229/23)Ogłoszenie

Postanowieniem z dnia 31 sierpnia 2023 r. sygn. akt I Ns 175/23 ustanowiono dla uczestników Tadeusza Solarczyk i Stanisława Solarczyk, których miejsce pobytu nie jest znane kuratora procesowego w osobie adw. Jacka Idec – Kancelaria Adwokacka w Przeworsku.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1 Ogłoszenie w sprawie I Ns 175/232023-09-08Tomasz InglotDownload this file ( Ogłoszenie w sprawie I Ns 175/23)Ogłoszenie
2Ogłoszenie w sprawie I Ns 175/232023-09-08Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I Ns 175/23)Ogłoszenie

Postanowieniem z dnia 01.08.2023 r. Sąd Rejonowy w Przeworsku zezwolił wnioskodawcy  Miastu i Gminie Kańczuga  reprezentowanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga na złożenie do depozytu sądowego Sądu Rejonowego w Przeworsku kwoty 573,00 zł (słownie : pięćset siedemdziesiąt trzy złote) tytułem jednorazowego odszkodowania za utracone prawo własności nieruchomości stanowiącej działkę nr 647/1 położoną w Łopuszce Wielkiej, wydzieloną z działki 647, dla której Sąd Rejonowy  w Przeworsku prowadzi księgę wieczystą PR1R/00035496/8, i zajętej pod rozbudowę drogi gminnej publicznej  - z zastrzeżeniem, że kwota ta może zostać wydana spadkobiercom dotychczasowego właściciela działki Józefa Kos s. Stanisława i Janiny, którzy wykażą swe następstwo prawne prawomocnym postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku bądź notarialnym aktem poświadczenia dziedziczenia - proporcjonalnie do przysługującego im udziału spadkowego. W przeciwnym razie nastąpi przepadek ww kwoty na rzecz Skarbu Państwa po upływie 3 lat od daty jego złożenia.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie w sprawie I Ns 186/232023-09-08Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I Ns 186/23)Ogłoszenie
2Ogłoszenie w sprawie I Ns 186/232023-09-08Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I Ns 186/23)Ogłoszenie

Postanowieniem z dnia 25.08.2023r. Sąd Rejonowy w Przeworsku zezwolił wnioskodawcy  Gminie Kańczuga  reprezentowanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga na złożenie do depozytu sądowego Sądu Rejonowego w Przeworsku kwoty łącznie 12.066 zł  (słownie : dwanaście tysięcy sześćdziesiąt sześć złotych) w tym:

- kwota 2.473 zł (dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt trzy złote) tytułem jednorazowego odszkodowania za utracone prawo własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym stanowiącej działkę nr 679/1 o pow. 0,0050 ha położoną w Łopuszce Wielkiej

- kwota 1.335 zł (jeden tysiąc trzysta trzydzieści pięć złotych) tytułem jednorazowego odszkodowania za utracone prawo własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym stanowiącej działkę nr 765/2 o pow. 0,0027 ha położoną w Łopuszce Wielkiej

- kwota 8.258 zł (osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem złotych) tytułem jednorazowego odszkodowania za utracone prawo własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym stanowiącej działkę nr 767/1 o pow. 0,0050 ha położoną w Łopuszce Wielkiej ,

zajętych pod rozbudowę drogi gminnej publicznej  nr G 110750R Łopuszka Wielka – Zagórze z zastrzeżeniem, że kwota ta może zostać wydana wykazanemu właścicielowi, względnie jego spadkobiercom, którzy wykażą swe następstwo prawne prawomocnym postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku bądź notarialnym aktem poświadczenia dziedziczenia  - proporcjonalnie do przysługującego im udziału spadkowego. W przeciwnym razie nastąpi przepadek ww kwoty na rzecz Skarbu Państwa po upływie 10 lat od daty jego złożenia.”

Sąd Rejonowy Wydział I Cywilny w Przeworsku zawiadamia wierzycieli, aby w terminie 10 lat od daty wywieszenia niniejszego ogłoszenia zgłosili się w tutejszym Sądzie i wykazali swe prawa do złożonej w depozycie sądowym kwoty pod rygorem orzeczenia przepadku tej sumy na rzecz Skarbu Państwa.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie w sprawie I Ns 187/232023-09-08Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I Ns 187/23)Ogłoszenie
2Ogłoszenie w sprawie I Ns 187/232023-09-08Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I Ns 187/23)Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Przeworsku w Wydziale I Cywilnym toczy się postępowanie  wniosku  Łukasza Rusin o nabycie przez jego poprzedniczkę prawną Annę Rusin c. Katarzyny i Antoniego ostatnio zamieszkałą w Adamówce w drodze zasiedzenia prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości  Adamówka pow. Przeworsk oznaczonej  nr ewidencyjnym  274  o  pow.  0,05 ha, zabudowanej, powstałej z parceli gruntowej 161, której stan prawny jest nieuregulowany i co do której księgi gruntowe katastralne zaginęły w czasie wojny. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, a w szczególności właścicieli, współwłaścicieli nieruchomości, w tym ewentualnych ich spadkobierców aby w terminie  3  miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia  zgłosili się  i wykazali swoje prawa do nieruchomości , gdyż  w przypadku niezgłoszenia się  i nie wykazania swoich praw sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie udowodnione.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie w sprawie I Ns 151/232023-09-08Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I Ns 151/23)Ogłoszenie
2Ogłoszenie w sprawie I Ns 151/232023-09-08Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I Ns 151/23)Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Przeworsku toczy się postępowanie o sygn. akt I Ns 206/23
z wniosku Czesława Zięba o nabycia w drodze zasiedzenia z dniem 31 grudnia 2019r. prawa własności nieruchomości położonej w Rączynie, gm. Kańczuga, powiat przeworski, woj. podkarpackie oznaczonej jako działka nr ew. 1594 o pow. 0,2427 ha obr. 0010 Rączyna, wydzielonej jako ekwiwalent zamienny w wyniku scalenia gruntów za działkę 2157 o pow. 0,27 ha, powstałą z pgr 932 obj. Lwh 195 gm. kat. Rączyna, w którym prawo własności ujawnione jest w całości na rzecz Jędrzeja Wojdyło s. Wojciecha.

Wzywa się wszystkich zainteresowanych, a w szczególności wymienionych wyżej właścicieli,
w tym ewentualnych ich spadkobierców, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się i wykazali swoje prawa do nieruchomości, w przeciwnym razie Sąd uwzględni wniosek jeżeli zostanie on udowodniony.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenia w sprawie I Ns 206/232023-09-08Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenia w sprawie I Ns 206/23)Ogłoszenie
2Ogłoszenia w sprawie I Ns 206/232023-09-08Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenia w sprawie I Ns 206/23)Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Przeworsku w Wydziale I Cywilnym toczy się postępowanie  z wniosku Józefa Sowa o stwierdzenie nabycia spadku po Petroneli Gembarowicz zd. Miśniakiewicz c. Marcina i Marcjanny, zmarłej dnia 05.05.1957r. w Przeworsku ostatnio stale zamieszkałej w Kańczudze. Majątek spadkodawcy  stanowi: udział 18/576 części w prawie własności nieruchomości położonej w Nienadowej gm. Dubiecko składającej się z działki nr 146/6 o pow. 0,59 ha obj. księgą wieczystą nr PR1P/00075002/0. Wzywa się ewentualnych spadkobierców, a w szczególności spadkobierców Władysława Gembarowicz, Tadeusza Rabowicz, Ewy Błotnickiej, aby w terminie 3  miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia  zgłosili się  i udowodnili nabycie spadku, gdyż  w przypadku niezgłoszenia się  i nie wykazania swoich praw sąd pominie te osoby w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie w sprawie I Ns 198/232023-08-08Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I Ns 198/23)Ogłoszenie
2Ogłoszenie w sprawie I Ns 198/232023-08-08Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I Ns 198/23)Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Przeworsku toczy się postępowanie o sygn. akt I Ns 144/23 z wniosku Marii Wacnik o nabycia w drodze zasiedzenia przez Marię Wacnik i Stefana Wacnik na zasadach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr ew. 189 położonej w Gniewczynie Łańcuckiej, gm. Tryńcza, powiat przeworski, woj. podkarpackie, obr. 0002 Gniewczyna Łańcucka, o pow. 0,14 ha obj. zamkniętym Lwh  610 gm. kat. Gniewczyna, w którym prawo własności ujawnione na rzecz Wojciecha Butyńskiego w 3/4 częściach i Franciszka Niemca w 1/4 części.

Wzywa się wszystkich zainteresowanych, a w szczególności współwłaścicieli nieruchomości, w tym ewentualnych ich spadkobierców, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się i wykazali swoje prawa do nieruchomości, w przeciwnym razie Sąd uwzględni wniosek jeżeli zostanie on udowodniony.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie w sprawie I Ns 144/232023-07-26Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I Ns 144/23)Ogłoszenie
2Ogłoszenie w sprawie I Ns 144/232023-07-26Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I Ns 144/23)Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Przeworsku toczy się postępowanie o sygn. akt I Ns 92/23 z wniosku Gminy Gać o nabycia w drodze zasiedzenia prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Gać, gm. Gać, powiat przeworski, woj. podkarpackie oznaczonej jako:

działka nr ew. 2197 o pow.  0,1167 ha obr. 0003 Gać, stanowiącej drogę, powstałej w wyniku zmiany oznaczenia z działki nr 2045, powstałej z pgr. 164/183 obj. Lwh Spis I posiadłości tabularne gm. kat. Gać,

działka nr ew. 1819 o pow. 0,11 ha obr. 0003 Gać, stanowiącej drogę, powstałej w wyniku zmiany oznaczenia działki nr 1806, powstałej z pgr. 632/45 obj. zaginionym Lwh 119 gm. kat. Gać,

działka nr ew. 1956 o pow. 0,0412 ha obr. 0003 Gać, stanowiącej drogę, powstałej w wyniku zmiany oznaczenia działki nr 1579, powstałej z pgr. 571/14 obj. zaginionym Lwh 119 gm. kat. Gać, pgr. 510/5 obj. zamkniętym Lwh 305 gm.kat. Gać, w którym prawo własności ujawnione jest na rzecz Józefa Toni w 8/30 częściach, Władysławy Toni w 8/30 częściach, Marjanny z Toni Szpiłyk w 8/30 częściach, Tadeusza Toni w 6/30 częściach, pgr. 507/3 obj. zamkniętym Lwh 950 gm. kat. Gać,  w którym prawo własności ujawnione jest na rzecz Tadeusza Toni s. Jana w całości,

działka nr ew. 1460 o pow. 0,0648 ha obr. 0003 Gać, stanowiącej drogę, powstałej w wyniku zmiany oznaczenia z działki nr 1381, powstałej z pgr. 1195 obj. zaginionym Lwh 88 gm.kat. Gać, Arkuszem posiadłości gruntowej nr 264, w którym prawo własności jest ujawnione na rzecz Anieli Adamaczak z Rusinków w 1/5 części, Jana Rusinek w 1/5 części, Pauliny Rusinek w 1/5 części, Katarzyny Zięba z Rusinków w 1/5 części, Jana Trojnar s. Jakóba w 1/5 części.

Wzywa się wszystkich zainteresowanych, a w szczególności wymienionych wyżej właścicieli, w tym ewentualnych ich spadkobierców, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się i wykazali swoje prawa do nieruchomości, w przeciwnym razie Sąd uwzględni wniosek jeżeli zostanie on udowodniony.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie w sprawie I Ns 92/232023-07-05Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie  I Ns 92/23)Ogłoszenie
2Ogłoszenie w sprawie I Ns 92/232023-07-05Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie  I Ns 92/23)Ogłoszenie
Postanowieniem z dnia 12 czerwca 2023 r. podjęto zawieszone postepowanie, dla pozwanego Damiana Gujda, którego miejsce pobytu nie jest znane ustanowiono kuratora procesowego w osobie adw. Marcina Śliwy – Kancelaria Adwokacka w Przeworsku, dokonano publicznego ogłoszenia na stronie Internetowej Sądu, w budynku sądowym oraz w budynku Urzędu Gminy Zarzecze o ustanowieniu kuratora z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono oraz wskazaniem jej przedmiotu.
Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie w sprawie I C 518/212023-06-13Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I C 518/21)Ogłoszenie
2Ogłoszenie w sprawie I C 518/212023-06-13Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I C 518/21)Ogłoszenie

OGŁOSZENIE O SPORZĄDZENIU WYKAZU INWENTARZA

Sygn. akt. I N 83/23

Dane spadkodawcy:

Jan Lisztoń

 PESEL:

 53022410717

Data śmierci spadkodawcy:

10.01.2023 r.

 Ostatnie miejsce zamieszkania  spadkodawcy:

 Przeworsk

Pouczenia:

 - ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni,

 na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza (art. 637 § 1 kpc w zw. z art. 6381 3 pkt. 2 kpc).

- osoby wymienione w pkt. 2 (art. 637 1 kpc) mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszeniu w spisie inwentarza.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie w sprawie I N 83/232023-03-28Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I N 83/23)Ogłoszenie
2Ogłoszenie w sprawie I N 83/232023-03-28Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I N 83/23)Ogłoszenie