Ogłoszenia SR Przeworsk

OGŁOSZENIE O WYDANIU POSTANOWIENIA O SPORZĄDZENIU SPISU  INWENTARZA I O SPORZĄDZENIU SPISU INWENTARZA PRZEZ KOMORNIKA SĄDOWEGO EWĘ WAJDA

Sygn. akt. I Ns 143/24

Dane spadkodawcy:  PIOTR PŁOCICA

PESEL:  77051917511

Data śmierci spadkodawcy: 4 lipca 2019 r.

Ostatnie miejsce zamieszkania  spadkodawcy: KISIELÓW 

Pouczenia: 

Ze złożonym spisem  inwentarza może zapoznać się każdy , kto taką potrzebę uzasadni, Art. 638(1) § 4 kpc : osoby wskazane w art. 637 § 1 mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku , przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe , które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie w sprawie I Ns 143/242024-05-28Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I Ns 143/24)Ogłoszenie
2Ogłoszenie w sprawie I Ns 143/242024-05-28Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I Ns 143/24)Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Przeworsku I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 23 maja 2024 r. w Przeworsku na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Adeli Ziętek z udziałem  Józefa Ziętek, Krzysztofa Szumierz, Marii Szumierz, Joanny Świtalskiej, Anny Sochackiej o zasiedzenie nieruchomości postanowił: ustanowić dla uczestnika Krzysztofa Szumierz, którego miejsce pobytu nie jest znane kuratora procesowego w osobie adw. Agnieszki Hawro - Kancelaria Adwokacka w Przeworsku; dokonać publicznego ogłoszenia na stronie internetowej Sądu oraz w budynku Sądu i Urzędu Miasta i Gminy Kańczuga o ustanowieniu kuratora z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono oraz wskazaniem jej przedmiotu; uzależnić skuteczność doręczenia odpisu wniosku i wezwań kuratorowi od upływu  miesięcznego okresu od chwili wywieszenia obwieszczeń.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie w sprawie I Ns 21/242024-05-28Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I Ns 21/24)Ogłoszenie
2Ogłoszenie w sprawie I Ns 21/242024-05-28Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I Ns 21/24)Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Przeworsku w Wydziale I Cywilnym toczy się postępowanie  wniosku  Elżbiety Zięba o stwierdzenie nabycia spadku po Leonii cynk  c. Wiktorii, zmarłej dnia 17.04.1981r. w Hadlach Kańczuckich ostatnio stale zamieszkałej w Hadlach Kańczuckich. Majątek spadkodawczyni to nieruchomości położone w Hadlach Kańczuckich oznaczone nr ew. 403 o pow. 0,4879ha, 154 o pow. 0,2509ha, 227 o pow. 0,1995ha (zabudowana budynkiem gospodarczym), 243 o pow. 0,1179ha, 264 o pow. 0,1327ha, 343 o pow. 3,0290ha, 376 o pow. 0,5213ha, 378 o pow. 0,4488ha (zabudowana budynkami mieszkalnym i gospodarczym). Wzywa się ewentualnych spadkobierców aby w terminie  3  miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia  zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przypadku niezgłoszenia się i nie wykazania swoich praw sąd pominie te osoby w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie w sprawie I Ns 108/242024-05-28Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I Ns 108/24)Ogłoszenie
2Ogłoszenie w sprawie I Ns 108/242024-05-28Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I Ns 108/24)Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Przeworsku w Wydziale I Cywilnym toczy się postępowanie  wniosku  Edwarda Stanowskiego o nabycie przez Czesława Stanowskiego i Genowefę Stanowską do majątku wspólnego małżeńskiego w drodze uwłaszczenia własności nieruchomości położonych w Jaworniku Przedmieście Gmina Jawornik Polski oznaczonej  nr ewidencyjnymi: 1448 o pow. 0,0,0775 ha i 1481 o  pow.  0,0701 ha, wydzielonych jako ekwiwalent zamienny za działki nr: 2005 (obj. LWH 366 Gm. kat. Jawornik Przedmieście), 2006 (powstała na pgr 4055/21, powstałej z podziału pgr 4055/3 obj. LWH 365 Gm. kat. Jawornik Przedmieście), 2011 (obj. LWH 366 Gm. kat. Jawornik Przedmieście), 2115 (powstała na pgr 3942/3, obj. LWH 477 Gm. kat. Jawornik Przedmieście), 2249 (obj. LWH 394 Gm. kat. Jawornik Przedmieście). W LWH 366 prawo własności ujawnione jest na rzecz Katarzyny Kądziołka w 1/4cz., Małgorzaty Burej w 1/7cz., Wiktorii Kurpyta w 1/7cz., Władysława Kądziołki w 1/7cz., Antoniego Burego w 1/28cz., Wiktorji Burowej w 1/28cz., Apolonii z Kądziołków Makowskiej w 1/4cz., Tomasza Stanowskiego w 3/252cz., Wiktorji ze Stanowskich Burowej w 3/252cz., Karola Stanowskiego w 3/252cz., Rozalii ze Stanowskich Żakowej w 3/252cz., Zofii Burówny w 3/252cz., Antoniego Stanowskiego w 1/252cz., Zofii Stanowskiej w 1/252cz., Wiktorji Stanowskiej w 1/252cz., Marjanny Kądziołkowej w 1/32cz.,

W LWH 394 prawo własności ujawnione jest na rzecz Marii Makara w 1/3cz., Anieli Makara w 1/3cz., Władysława Makary w 1/3cz.,

W LWH 365 prawo własności ujawnione jest na rzecz Katarzyny Kądziołka w 1/2cz., Apolonii z Kądziołków Makowskiej w 1/4cz., Marjanny Kądziołkowej w 1/16cz.,Katarzyny Makowskiej w 1/8cz., Marii z Łysiaków Kądziołka w 6/128cz., Katarzyny z Kądziołków Warchoł w 9/128cz., Józefa Kądziołki w 9/128cz.,

W LWH 477 prawo własności ujawnione jest na rzecz Wiktorji ze Stanowskich Burej w 1/6cz., Rozalii ze Stanowskich Żakowej w 1/6cz., Zofii Stanowskiej w 1/6cz. i w 1/18cz.,, Karola Stanowskiego w 1/6cz., Antooniego Stanowskiego w 1/18 cz., Wiktorji Stanowskiej w 1/18cz., Karola Stanowskiego w 2/6cz.,

Wzywa się wszystkich zainteresowanych, a w szczególności wymienionych wyżej współwłaścicieli, w tym ewentualnych ich spadkobierców aby w terminie  3  miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia  zgłosili się  i wykazali swoje prawa do nieruchomości , gdyż  w przypadku niezgłoszenia się  i nie wykazania swoich praw sąd stwierdzi uwłaszczenie, jeżeli zostanie udowodnione.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie w sprawie I Ns 305/232024-05-07Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I Ns 305/23)Ogłoszenie
2Ogłoszenie w sprawie I Ns 305/232024-05-07Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I Ns 305/23)Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Przeworsku w Wydziale I Cywilnym toczy się postępowanie wniosku Stanisławy Warchoł o nabycie przez małżonków Władysława Dzik i Zofię Dzik do majątku wspólnego w drodze uwłaszczenia własności nieruchomości położonych w Hadlach Szklarskich gmina Jawornik Polski oznaczonych nr ewidencyjnym:

- 697 o pow. 0,1708ha objętej zamkniętym LWH 42 Gm. Katastralnej Hadle Szklarskie, której prawo własności ujawnione jest na rzecz Zofii Dzik w 7/24cz., Wiktorji ze Stochlów Dzik w 7/24cz.,Michaliny Bura w 1/4cz., Andrzeja Dobosz w 1/4cz., Grzegorza Dobosza w 1/4cz., Anny z Burych Dzikowej w 28/76cz., Jana Dzika w 21/76cz., Marii Dzik w 21/76cz., Franciszka Dzika w 21/76cz., Józefa Dzika w 21/76cz.,

- 964 o pow. 0,1308ha objętej zamkniętym LWH 42 Gm. Katastralnej Hadle Szklarskie, której prawo własności ujawnione jest na rzecz Zofii Dzik w 7/24cz., Wiktorji ze Stochlów Dzik w 7/24cz.,Michaliny Bura w 1/4cz., Andrzeja Dobosz w 1/4cz., Grzegorza Dobosza w 1/4cz., Anny z Burych Dzikowej w 28/76cz., Jana Dzika w 21/76cz., Marii Dzik w 21/76cz., Franciszka Dzika w 21/76cz., Józefa Dzika w 21/76cz.,

- 1026/1 o pow. 0,0994ha powstałej na parceli gruntowej 124/1 objętej zamkniętym LWH 42 Gm. Katastralnej Hadle Szklarskie, której prawo własności ujawnione jest na rzecz Zofii Dzik w 7/24cz., Wiktorji ze Stochlów Dzik w 7/24cz.,Michaliny Bura w 1/4cz., Andrzeja Dobosz w 1/4cz., Grzegorza Dobosza w 1/4cz., Anny z Burych Dzikowej w 28/76cz., Jana Dzika w 21/76cz., Marii Dzik w 21/76cz., Franciszka Dzika w 21/76cz., Józefa Dzika w 21/76cz.,

- 1047 o pow. 0,3498ha powstałej na parceli gruntowej 129/56 objętej zamkniętym LWH 42 Gm. Katastralnej Hadle Szklarskie i na parceli gruntowej 129/8 objętej zaginionym LWH 188 Gm. Katastralnej Hadle Szklarskie. W LWH 42 prawo własności ujawnione jest na rzecz Zofii Dzik w 7/24cz., Wiktorji ze Stochlów Dzik w 7/24cz.,Michaliny Bura w 1/4cz., Andrzeja Dobosz w 1/4cz., Grzegorza Dobosza w 1/4cz., Anny z Burych Dzikowej w 28/76cz., Jana Dzika w 21/76cz., Marii Dzik w 21/76cz., Franciszka Dzika w 21/76cz., Józefa Dzika w 21/76cz.,

- 1183 o pow. 0,1639ha powstałej na parceli gruntowej 130/29 i 130/30 objętej zamkniętym LWH 42 Gm. Katastralnej Hadle Szklarskie, której prawo własności ujawnione jest na rzecz Zofii Dzik w 7/24cz., Wiktorji ze Stochlów Dzik w 7/24cz.,Michaliny Bura w 1/4cz., Andrzeja Dobosz w 1/4cz., Grzegorza Dobosza w 1/4cz., Anny z Burych Dzikowej w 28/76cz., Jana Dzika w 21/76cz., Marii Dzik w 21/76cz., Franciszka Dzika w 21/76cz., Józefa Dzika w 21/76cz.,

- 1405 o pow. 0,0354ha powstałej na parceli gruntowej 25 objętej zamkniętym LWH 110 Gm. Katastralnej Hadle Szklarskie, której prawo własności ujawnione jest na rzecz Rozalii Motowidło w 8/32cz., Jędrzeja Motowidły w 1/64cz., i 1/192cz., Rozalii Mac w 8/32cz., Karoliny z Maców Waszczak w 11/1728cz., Jana Mac w 11/1728cz., Anny Mac w 11/1728cz., Magdaleny Mac w 11/1728cz., Marii Mac Stochla w 11/1728cz., Marii z Doboszów Mac, Ludwika Mac, Franciszka Mac, Jana Mac, Karoliny Mac, Waszczak, Magdaleny z Maców Warchoł, Anny z Maców Choma, Marii z Maców Stochla – po 187/426cz. , Magdaleny Stochla, Karoliny Dusza, Katarzyny Kądziołka, Antoniego Skary - w 7/144cz.,

- 1421 o pow. 0,3588ha powstałej na parceli gruntowej 11/26 i 11/5 objętej zamkniętym LWH 42 Gm. Katastralnej Hadle Szklarskie, której prawo własności ujawnione jest na rzecz Zofii Dzik w 7/24cz., Wiktorji ze Stochlów Dzik w 7/24cz.,Michaliny Bura w 1/4cz., Andrzeja Dobosz w 1/4cz., Grzegorza Dobosza w 1/4cz., Anny z Burych Dzikowej w 28/76cz., Jana Dzika w 21/76cz., Marii Dzik w 21/76cz., Franciszka Dzika w 21/76cz., Józefa Dzika w 21/76cz.,

- 1427 o pow. 0,0459ha powstałej na parceli gruntowej 11/29 objętej zamkniętym LWH 42 Gm. Katastralnej Hadle Szklarskie, której prawo własności ujawnione jest na rzecz Zofii Dzik w 7/24cz., Wiktorji ze Stochlów Dzik w 7/24cz.,Michaliny Bura w 1/4cz., Andrzeja Dobosz w 1/4cz., Grzegorza Dobosza w 1/4cz., Anny z Burych Dzikowej w 28/76cz., Jana Dzika w 21/76cz., Marii Dzik w 21/76cz., Franciszka Dzika w 21/76cz., Józefa Dzika w 21/76cz.,

- 1431 o pow. 0,0415ha powstałej na parceli gruntowej 11/28 objętej zamkniętym LWH 42 Gm. Katastralnej Hadle Szklarskie, której prawo własności ujawnione jest na rzecz Zofii Dzik w 7/24cz., Wiktorji ze Stochlów Dzik w 7/24cz.,Michaliny Bura w 1/4cz., Andrzeja Dobosz w 1/4cz., Grzegorza Dobosza w 1/4cz., Anny z Burych Dzikowej w 28/76cz., Jana Dzika w 21/76cz., Marii Dzik w 21/76cz., Franciszka Dzika w 21/76cz., Józefa Dzika w 21/76cz.,

- 1438 o pow. 0,0998ha powstałej na parceli gruntowej 11/33 objętej zamkniętym LWH 42 Gm. Katastralnej Hadle Szklarskie, której prawo własności ujawnione jest na rzecz Zofii Dzik w 7/24cz., Wiktorji ze Stochlów Dzik w 7/24cz.,Michaliny Bura w 1/4cz., Andrzeja Dobosz w 1/4cz., Grzegorza Dobosza w 1/4cz., Anny z Burych Dzikowej w 28/76cz., Jana Dzika w 21/76cz., Marii Dzik w 21/76cz., Franciszka Dzika w 21/76cz., Józefa Dzika w 21/76cz.,

- 1889 o pow. 0,0167ha powstałej na parceli gruntowej 711/17 objętej czynnym LWH 120 Gm. Katastralnej Hadle Szklarskie, której prawo własności ujawnione jest na rzecz Zofii Stoochla w 1/7cz. Michała Stochli w 1/7cz., Jana Stochli w 1/7cz., Karoliny Sochla w 1/7cz., Jana Gmyrka w 1/14cz., Zofii z Gmuyrków Stochlowej w 1/14cz., Jana Gmyrka w 1/7cz.,

- 1953 o pow. 0,0381ha objętej zamkniętym LWH 27 Gm. Katastralnej Hadle Szklarskie, której prawo własności ujawnione jest na rzecz Piotra Gmyrka,

- 1046 o pow. 0,2670ha powstałej na parceli gruntowej 121/23 objętej zamkniętym LWH 42 Gm. Katastralnej Hadle Szklarskie, której prawo własności ujawnione jest na rzecz Zofii Dzik w 7/24cz., Wiktorji ze Stochlów Dzik w 7/24cz.,Michaliny Bura w 1/4cz., Andrzeja Dobosz w 1/4cz., Grzegorza Dobosza w 1/4cz., Anny z Burych Dzikowej w 28/76cz., Jana Dzika w 21/76cz., Marii Dzik w 21/76cz., Franciszka Dzika w 21/76cz., Józefa Dzika w 21/76cz., Wzywa się wszystkich zainteresowanych, a w szczególności wymienionych wyżej współwłaścicieli, w tym ewentualnych ich spadkobierców aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się i wykazali swoje prawa do nieruchomości , gdyż w przypadku niezgłoszenia się i nie wykazania swoich praw sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie udowodnione

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie w sprawie I Ns 374/232024-05-07Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I Ns 374/23)Ogłoszenie
2Ogłoszenie w sprawie I Ns 374/232024-05-07Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I Ns 374/23)Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Przeworsku toczy się postępowanie o sygn. akt I Ns 8/24 z wniosku Miasta i Gminy Kańczuga o nabycia w drodze zasiedzenia prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Medyni Kańczuckiej, gm. Kańczuga, powiat przeworski, woj. podkarpackie oznaczonej jako:

działka nr ew. 259 o pow.  0,12 ha obr. 0007 Medynia Kańczucka, zabudowanej budynkiem nr 51, stanowiącej inne tereny zabudowane, powstałej w wyniku zmiany oznaczenia pgr. 15/80 obj. Lwh 173 gm. kat. Zagórze, w którym prawo własności jest ujawnione na rzecz Jana Kuźniar.

Wzywa się wszystkich zainteresowanych, a w szczególności wymienionych wyżej właścicieli, w tym ewentualnych ich spadkobierców, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się i wykazali swoje prawa do nieruchomości, w przeciwnym razie Sąd uwzględni wniosek jeżeli zostanie on udowodniony.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie w sprawie I Ns 8/242024-04-12Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I Ns 8/24)Ogłoszenie
2Ogłoszenie w sprawie I Ns 8/242024-04-12Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I Ns 8/24)Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Przeworsku w Wydziale I Cywilnym toczy się postępowanie  wniosku  Arkadiusza Misieńko o stwierdzenie nabycia spadku po Władysławie Franciszku Wojtas s. Franciszka i Anny z d. Lasek, zmarłym dnia 25.02.2023r. w Przeworsku  ostatnio stale zamieszkałym w Gorliczynie 114 Gm. Przeworsk. Majątek spadkodawcy  stanowi: depozyt finansowy w Banku PKO BP O/Przeworsk oraz nieruchomość . Wzywa się ewentualnych spadkobierców aby w terminie  3  miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia  zgłosili się  i udowodnili nabycie spadku, gdyż  w przypadku niezgłoszenia się  i nie wykazania swoich praw sąd pominie te osoby w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie w sprawie I Ns 43/242024-04-12Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I Ns 43/24)Ogłoszenie
2Ogłoszenie w sprawie I Ns 43/242024-04-12Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I Ns 43/24)Ogłoszenie
Postanowieniem z dnia 12.03.2024r. Sąd Rejonowy w Przeworsku zezwolił wnioskodawcy Marii Kluz na złożenie do depozytu sądowego Sądu Rejonowego w Przeworsku 
- kwoty 0,01 zł (jeden grosz), jako świadczenia z tytułu prawa zastawu na rzecz Marii Balawajder zabezpieczonego hipoteką ujawnioną w księdze wieczystej PR1R/00004613/9 prowadzonej dla nieruchomości oznaczonej jako działka nr 414 położonej w Białobokach - z tym zastrzeżeniem, że kwota ta ma zostać wydana wierzycielowi Marii Balawajder lub jej spadkobiercom, którzy wykażą się prawomocnym postanowieniem Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku bądź notarialnym aktem poświadczenia dziedziczenia po nim – proporcjonalnie do udziału w spadku po niej,
- kwoty 0,01 zł (jeden grosz), jako świadczenia z tytułu prawa zastawu na rzecz Piotra Balawajder zabezpieczonego hipoteką ujawnioną w księdze wieczystej PR1R/00004613/9 prowadzonej dla nieruchomości oznaczonej jako działka nr 414 położonej w Białobokach - z tym zastrzeżeniem, że kwota ta ma zostać wydana wierzycielowi Piotra Balawajder lub jego spadkobiercom, którzy wykażą się prawomocnym postanowieniem Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku bądź notarialnym aktem poświadczenia dziedziczenia po nim – proporcjonalnie do udziału w spadku po nim;
Równocześnie ustanowiono dla nieznanego wierzyciela kuratora w osobie pracownika Sądu asystenta sędziego Natalii Pieniążek celem reprezentowania praw i obowiązków wierzyciela w postępowaniu.  Sąd wzywa następców prawnych Marii Balawajder i Piotra Balawajder do odbioru depozytu, w przeciwnym razie nastąpi jego przepadek na rzecz Skarbu Państwa po upływie 3 lat od  złożenia.
Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie w sprawie I Ns 74/242024-03-15Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I Ns 74/24)Ogłoszenie
2Ogłoszenie w sprawie I Ns 74/242024-03-15Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I Ns 74/24)Ogłoszenie

Postanowieniem z dnia 18.01.2024r. Sąd Rejonowy w Przeworsku zezwolił wnioskodawcy  Powiatowi Przeworskiemu – Zarządowi Powiatu Przeworskiego na złożenie do depozytu sądowego Sądu Rejonowego w Przeworsku kwoty 1.636 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset trzydzieści sześć złotych), tytułem jednorazowego odszkodowania za utracone prawo własności nieruchomości położonej w Gniewczynie Łańcuckiej, oznaczonej jako działka 836/2, która objęta została Aktem Własności Ziemi z dnia 27.04.1974r. nr RG-ON-451-V/46/902/74, stwierdzającym, że właścicielem nieruchomości jest Marian Nowicki - z tym zastrzeżeniem, że kwota ta może zostać wydana jego spadkobiercom, którzy wykażą się prawomocnym postanowieniem Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku bądź notarialnym aktem poświadczenia dziedziczenia po nim – proporcjonalnie do udziału w spadku po Marianie Nowickim  - w przeciwnym razie nastąpi przepadek ww. kwoty na rzecz Skarbu Państwa po upływie 10 lat od daty jego złożenia. Sąd Rejonowy Wydział I Cywilny w Przeworsku zawiadamia następców prawnych wierzyciela, aby w terminie 10 lat od daty wywieszenia niniejszego ogłoszenia zgłosili się w tutejszym Sądzie i wykazali swe prawa do złożonej w depozycie sądowym kwoty pod rygorem orzeczenia przepadku tej sumy na rzecz Skarbu Państwa

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie w sprawie I Ns 406/232024-02-01Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I Ns 406/23)Ogłoszenie
2Ogłoszenie w sprawie I Ns 406/232024-02-01Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I Ns 406/23)Ogłoszenie

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego 21.11.2023r.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Treść ogłoszenia2023-11-21Tomasz InglotDownload this file (Treść ogłoszenia)Treść ogłoszenia
2Wniosek o odsprzedaż2023-11-21Tomasz InglotDownload this file (Wniosek o odsprzedaż)Wniosek o odsprzedaż
3Wniosek o przekazanie2023-11-21Tomasz InglotDownload this file (Wniosek o przekazanie)Wniosek o przekazanie
Postanowieniem z dnia 12 czerwca 2023 r. podjęto zawieszone postepowanie, dla pozwanego Damiana Gujda, którego miejsce pobytu nie jest znane ustanowiono kuratora procesowego w osobie adw. Marcina Śliwy – Kancelaria Adwokacka w Przeworsku, dokonano publicznego ogłoszenia na stronie Internetowej Sądu, w budynku sądowym oraz w budynku Urzędu Gminy Zarzecze o ustanowieniu kuratora z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono oraz wskazaniem jej przedmiotu.
Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie w sprawie I C 518/212023-06-13Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I C 518/21)Ogłoszenie
2Ogłoszenie w sprawie I C 518/212023-06-13Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I C 518/21)Ogłoszenie