Ogłoszenia SR Przeworsk

W Sądzie Rejonowym w Przeworsku I Wydział Cywilny, pod sygn. akt I Ns 235/23 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Wojciechu Biesiadowskim s. Wacława i Józefy zd. Mirkiewicz, zmarłym w dniu 12 grudnia 2022 roku w Jarosławiu, mającej ostatnie miejsce stałego pobytu w Przeworsku przy ul. Kąty 7.
W skład spadku wchodzi udział w prawie własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 3104 o powierzchni 0,0135 ha obr. nr 3 położona w Przeworsku dla której nie jest prowadzona księga wieczysta. Wzywa się wszystkich spadkobierców zmarłego, a w szczególności następców prawnych jego zmarłego ojca Wacława Biesiadowskiego, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Przeworsku
i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie w sprawie I Ns 235/232024-02-05Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I Ns 235/23)Ogłoszenie
2Ogłoszenie w sprawie I Ns 235/232024-02-05Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I Ns 235/23)Ogłoszenie

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Przeworsku I Wydziału Cywilnego z dnia 2 lutego 2024 r. sygn. akt I C 56/23 ustanowiono dla pozwanej Sylwii Sikora, której miejsce pobytu nie jest znane kuratora procesowego w osobie adw. Michała Śliwa - Kancelaria Adwokacka w Przeworsku w sprawie z powództwa Alfa Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Warszawie przeciwko Sylwii Sikora o zapłatę

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie w sprawie I C 56/232024-02-05Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I C 56/23)Ogłoszenie
2Ogłoszenie w sprawie I C 56/232024-02-05Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I C 56/23)Ogłoszenie

Postanowieniem z dnia 18.01.2024r. Sąd Rejonowy w Przeworsku zezwolił wnioskodawcy  Powiatowi Przeworskiemu – Zarządowi Powiatu Przeworskiego na złożenie do depozytu sądowego Sądu Rejonowego w Przeworsku kwoty 1.636 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset trzydzieści sześć złotych), tytułem jednorazowego odszkodowania za utracone prawo własności nieruchomości położonej w Gniewczynie Łańcuckiej, oznaczonej jako działka 836/2, która objęta została Aktem Własności Ziemi z dnia 27.04.1974r. nr RG-ON-451-V/46/902/74, stwierdzającym, że właścicielem nieruchomości jest Marian Nowicki - z tym zastrzeżeniem, że kwota ta może zostać wydana jego spadkobiercom, którzy wykażą się prawomocnym postanowieniem Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku bądź notarialnym aktem poświadczenia dziedziczenia po nim – proporcjonalnie do udziału w spadku po Marianie Nowickim  - w przeciwnym razie nastąpi przepadek ww. kwoty na rzecz Skarbu Państwa po upływie 10 lat od daty jego złożenia. Sąd Rejonowy Wydział I Cywilny w Przeworsku zawiadamia następców prawnych wierzyciela, aby w terminie 10 lat od daty wywieszenia niniejszego ogłoszenia zgłosili się w tutejszym Sądzie i wykazali swe prawa do złożonej w depozycie sądowym kwoty pod rygorem orzeczenia przepadku tej sumy na rzecz Skarbu Państwa

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie w sprawie I Ns 406/232024-02-01Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I Ns 406/23)Ogłoszenie
2Ogłoszenie w sprawie I Ns 406/232024-02-01Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I Ns 406/23)Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Przeworsku I Wydział Cywilny, pod sygn. akt I Ns 375/23 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Weronice Anieli Techmańskiej c. Wawrzyńca i Marii, ur. 27.04.1914r. w Manasterzu, zmarłej w dniu 31 sierpnia 1992r. w Przeworsku, mającej ostatnie miejsce stałego pobytu w Medyni Kańczuckiej. W skład spadku wchodzi nieruchomość oznaczona jako działka nr 2361 o powierzchni 0,11 ha obr. 0006 Manasterz położonej w Manasterzu objęta Aktem Własności Ziemi nr UG-On-451-II-14/518/75 wydanym w dniu 14.06.1976r. przez Naczelnika Gminy w Jaworniku Polskim. Wzywa się wszystkich spadkobierców zmarłej, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Przeworsku i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie w sprawie I Ns 375/232024-02-01Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I Ns 375/23)Ogłoszenie
2Ogłoszenie w sprawie I Ns 375/232024-02-01Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I Ns 375/23)Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Przeworsku w Wydziale I Cywilnym toczy się postępowanie  wniosku  Zbigniewa Hawro o nabycie przez wnioskodawcę i jego małżonkę Czesławę Hawro do majątku objętego wspólnością majątkowa małżeńską w drodze zasiedzenia  własności nieruchomości położonej w miejscowości Kańczuga pow. Przeworsk oznaczonej  numerem ewidencyjnym:

- 1152 o pow. 0,0709 ha powstałej na pgr 123/3 objętej KW PR1R//00004877/7, której prawo własności ujawnione jest na rzecz Julii Łyko c. Jana i Józefy

oraz postępowanie  wniosku  Zbigniewa Hawro o nabycie przez wnioskodawcę drodze zasiedzenia  własności nieruchomości położonych w miejscowości Kańczuga pow. Przeworsk oznaczonych numerami ewidencyjnymi:

- 1330 o pow. 0,1857ha objętej AWZ RG-ON-451-III/15/318/76, której prawo własności ujawnione jest na rzecz Stefanii Gileckiej;

- 679 o pow. 0,3356 ha w zakresie udziału 4/5 części, objętej AWZ RG-ON-451-III/15/317/76 której prawo własności ujawnione jest na rzecz Jana Gdula w 1/5cz., Czesławy Hawro – w 1/15 cz., Joanny Salomon w 1/5 cz., Stefanii Gileckiej w 2/5cz.,

Wzywa się wszystkich zainteresowanych, a w szczególności wymienionych wyżej współwłaścicieli, w tym ewentualnych ich spadkobierców aby w terminie  3  miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia  zgłosili się  i wykazali swoje prawa do nieruchomości , gdyż  w przypadku niezgłoszenia się  i nie wykazania swoich praw sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie udowodnione.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie w sprawie I Ns 306/232024-02-05Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I Ns 306/23)Ogłoszenie
2Ogłoszenie w sprawie I Ns 306/232024-02-05Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I Ns 306/23)Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Przeworsku w Wydziale I Cywilnym toczy się postępowanie  wniosku  Ireny Religa o nabycie przez Stanisława Płoskoń i Marię Płoskoń do majątku objętego wspólnością majątkową małżeńską w drodze zasiedzenia  własności nieruchomości położonej w miejscowości  Grzęska Gm. Przeworsk oznaczonej  nr ewidencyjnym  2300  o  pow.  0,2837 ha  powstałej parceli gruntowej 1042/2 objętej zamkniętym LWH 232 Gm. Katastralnej Grzęska, której prawo własności ujawnione jest na rzecz Józefa Pieniążka w ½ cz. i Rozalji Pieniążkowej w ½ cz. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, a w szczególności wymienionych wyżej współwłaścicieli, w tym ewentualnych ich spadkobierców aby w terminie  3  miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia  zgłosili się  i wykazali swoje prawa do nieruchomości , gdyż  w przypadku niezgłoszenia się  i nie wykazania swoich praw sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie udowodnione.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie w sprawie I Ns 400/232024-01-12Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie  I Ns 400/23)Ogłoszenie
2Ogłoszenie w sprawie I Ns 400/232024-01-12Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie  I Ns 400/23)Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Przeworsku w Wydziale I Cywilnym toczy się postępowanie  z wniosku  Józefa Drzystek o nabycie w drodze zasiedzenia własności nieruchomości położonej w miejscowości Rozbórz gm. Przeworsk, powiat przeworski, woj. podkarpackie,  oznaczonej  nr ewidencyjnym  488 o pow. 0,4877 ha której prawo własności ujawnione jest w KW PR1R/00016891/8 na rzecz Franciszka Słowik s. Michała i Franciszki

Wzywa się wszystkich zainteresowanych, a w szczególności ewentualnych spadkobierców właściciela, aby w terminie  3  miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia  zgłosili się  i wykazali swoje prawa do nieruchomości , gdyż  w przypadku niezgłoszenia się  i nie wykazania swoich praw sąd stwierdzi uwłaszczenie, jeżeli zostanie udowodnione.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie w sprawie I Ns 165/232024-01-12Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I Ns 165/23)Ogłoszenie
2Ogłoszenie w sprawie I Ns 165/232024-01-12Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I Ns 165/23)Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Przeworsku toczy się postępowanie o sygn. akt I Ns 140/23 z wniosku Sylwestra Jamrozika o nabycie w drodze zasiedzenia prawa własności nieruchomości obejmującej działkę ewidencyjną nr  1973 o pow. 0,2543 ha, położoną w miejscowości Jawornik Przedmieście, gm. Jawornik Polski, powiat przeworski, woj. podkarpackie, która w wyniku scalenia gruntów wydzielona została jako ekwiwalent zamienny za działki :

- nr 2455/2 o pow. 0,11 ha  położoną w Jaworniku Polski powstałą na pgr 2381 objętej Lwh 134 (wykaz zamknięty) w której udział w prawie własności ujawniony jest na rzecz: Katarzyny Fołta w 11/12 części oraz Jana Jamrozika, Michała Jamrozika, Jakuba Jamrozika, Emila Jamrozika, Władysława Jamrozika, Heleny z Jamrozików Burek, Michaliny Jamrozik, Kazimierza Jamrozika, Józefy Jamrozik po 1/108 części.

  - nr 2478 o pow. 0,14 ha  położoną w Jaworniku Polskim powstałą na pgr 2354/1 objętej Lwh 655 (wykaz zamknięty) której prawo własności ujawniony jest na rzecz Jędrzeja Jamrozika syna Michała.

 Wzywa się wszystkich zainteresowanych, a w szczególności ww współwłaścicieli nieruchomości lub ewentualnych ich spadkobierców, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się i wykazali swoje prawa do nieruchomości, w przeciwnym razie Sąd uwzględni wniosek jeżeli zostanie on udowodniony.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie w sprawie I Ns 140/232024-01-12Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I Ns 140/23)Ogłoszenie
2Ogłoszenie w sprawie I Ns 140/232024-01-12Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I Ns 140/23)Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Przeworsku w Wydziale I Cywilnym toczy się postępowanie  z wniosku  Jana Dryś o nabycie w drodze uwłaszczenia  własności nieruchomości położonej w miejscowości  Świętoniowa  gm. Przeworsk oznaczonej  nr ewidencyjnym:

-  1412 o pow. 0,27 ha i nr 1413 o pow. 0,23 ha powstałych na parceli gruntowej 549 i 551 objętych zamkniętym Lwh 120 Gm. Katastralnej Świętoniowa, której prawo własności ujawnione jest na rzecz Marjanny z Dałomisów Drysiowej . 

-  1453 o pow. 0,34 ha i nr 1454 o pow. 0,35 ha powstałych na parceli gruntowej 547 objętej zamkniętym Lwh 120 Gm. Katastralnej Świętoniowa, której prawo własności ujawnione jest na rzecz Marjanny z Dałomisów Drysiowej. 

Wzywa się wszystkich zainteresowanych, a w szczególności ewentualnych spadkobierców właściciela, aby w terminie  3  miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia  zgłosili się  i wykazali swoje prawa do nieruchomości, gdyż  w przypadku niezgłoszenia się  i nie wykazania swoich praw sąd stwierdzi uwłaszczenie, jeżeli zostanie udowodnione.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie w sprawie I Ns 114/232024-01-12Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I Ns 114/23)Ogłoszenie
2Ogłoszenie w sprawie I Ns 114/232024-01-12Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I Ns 114/23)Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Przeworsku w Wydziale I Cywilnym toczy się postępowanie  wniosku  Zofii Pieczek o nabycie przez nią oraz Jana Pieczek do majątku objętego wspólnością majątkową małżeńską w drodze zasiedzenia prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości  Jagiełła Gm. Tryńcza pow. Przeworsk oznaczonej  nr ewidencyjnym  91 o  pow.  0,1601 ha,  wydzielonej w postępowaniu scaleniowym jako ekwiwalent zamienny za działkę 437 o pow. 0,14 ha powstałej na parceli gruntowej 238 objętej zamkniętym LWH Gm. Kat. Jagiełła, w której prawo własności ujawnione jest na rzecz Franciszka Wisniowskiego. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, a w szczególności właścicieli, współwłaścicieli nieruchomości, w tym ewentualnych ich spadkobierców aby w terminie  3  miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia  zgłosili się  i wykazali swoje prawa do nieruchomości , gdyż  w przypadku niezgłoszenia się i nie wykazania swoich praw sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie udowodnione .

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie w sprawie I Ns 287/232024-01-12Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I Ns 287/23)Ogłoszenie
2Ogłoszenie w sprawie I Ns 287/232024-01-12Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I Ns 287/23)Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Przeworsku toczy się postępowanie o sygn. akt I Ns 177/23 z wniosku Janiny Bieniasz o nabycie w drodze zasiedzenia :

- 4/5 udziału w prawie własności nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 403  o pow. 0,82 ha położonej w Zalesiu, gm. Zarzecze , powiat przeworski, woj. podkarpackie, objętej Księgą wieczystą nr PR1R/00002808/9, w której udział 4/5 w prawie własności ujawniony jest na rzecz Tomasza Bieniasz

- 1054/1854 udziału w prawie własności nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 405  o pow. 0,29 ha położonej w Zalesiu, gm. Zarzecze , powiat przeworski, woj. podkarpackie, objętej Księgą wieczystą nr PR1R/00002441/8, w której udział 1054/1854 w prawie własności ujawniony jest na rzecz Anny Bieniasz

- prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 533  o pow. 0,2716 ha położonej w Zalesiu, gm. Zarzecze, powiat przeworski, woj. podkarpackie, objętej Księgą wieczystą nr PR1R/00006398/9, w której prawo własności ujawniony jest na rzecz Katarzyny Obłoza, Michała Żelaznego i Franciszka Żelaznego po 1/3 części.

 

Wzywa się wszystkich zainteresowanych, a w szczególności współwłaścicieli nieruchomości lub ewentualnych ich spadkobierców, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się i wykazali swoje prawa do nieruchomości, w przeciwnym razie Sąd uwzględni wniosek jeżeli zostanie on udowodniony.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie w sprawie I Ns 177/232023-12-20Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I Ns 177/23)Ogłoszenie