Ogłoszenia SR Przeworsk

W Sądzie Rejonowym w Przeworsku w Wydziale I Cywilnym toczy się postępowanie  wniosku  Heleny Rut o nabycie w drodze zasiedzenia  (do jej majątku odrębnego ewentualnie do jej majątku wspólnego ze zmarłym mężem Stanisławem Rut) własności nieruchomości położonej w miejscowości  Żurawiczki gmina Zarzecze pow. Przeworsk oznaczonej  nr ewidencyjnym  1199/2 o pow. 0,24 ha obj. zamkniętym LWH 608 gm. kat. Żurawiczki, której prawo własności ujawnione jest na rzecz Józefa Frommera w ½ cz. i Debory z Feldmanów Frommer w ½ cz. oraz 1197 o pow. 0,06 ha zamkniętym LWH 218 gm. kat. Żurawiczki, której prawo własności ujawnione jest na rzecz Jędrzeja Wlazło false Dzikiego s. Jakóba. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, a w szczególności wymienionych wyżej właścicieli i współwłaścicieli, w tym ewentualnych ich spadkobierców aby w terminie  3  miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia  zgłosili się  i wykazali swoje prawa do nieruchomości , gdyż  w przypadku niezgłoszenia się  i nie wykazania swoich praw sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie udowodnione .

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie w sprawie I Ns 33/232023-03-23Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I Ns 33/23)Ogłoszenie
2Ogłoszenie w sprawie I Ns 33/232023-03-23Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I Ns 33/23)Ogłoszenie

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Przeworsku z dnia 20 marca 2023 r. sygn. akt I C 106/22 w sprawie z powództwa PGNiG Obrót Detaliczny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie przeciwko Izabeli Płaza o roszczenia z umowy sprzedaży, Sąd ustanowił dla pozwanej Izabeli Płaza, której miejsce pobytu nie jest znane  kuratora procesowego w osobie adw. Renaty Morawskiej - Kancelaria Adwokacka w Przeworsku.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie w sprawie I C 106/222023-03-23Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I C 106/22)Ogłoszenie
2Ogłoszenie w sprawie I C 106/222023-03-23Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I C 106/22)Ogłoszenie

Postanowieniem z dnia 06.03.2023r. Sąd Rejonowy w Przeworsku zezwolił wnioskodawcy Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Jaworniku Polskim w likwidacji na złożenie do depozytu sądowego Sądu Rejonowego w Przeworsku kwoty ogółem 1.875,13 zł (słownie: tysiąc osiemset siedemdziesiąt pięć złotych 13/100), w tym: tytułem udziału członkowskiego w kwocie 11,73 zł (słownie: jedenaście złotych 73/100), dywidendy w kwocie 138,24 zł (słownie: sto trzydzieści osiem złotych 24/100) oraz kwoty 1.725,16 zł (słownie: tysiąc siedemset dwadzieścia  pięć złotych 16/100) wynikającej z podziału majątku po likwidowanej Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Jaworniku Polskim w likwidacji, przysługującej zmarłemu w dniu 09.06.2020 r. w Przeworsku członkowi Spółdzielni – Józefowi Mołoń s. Ignacego i Brygidy, ostatnio zamieszkałemu w Zagórzu 169 - z tym zastrzeżeniem, że kwota ta ma zostać wydana jego spadkobiercom, którzy wykażą się prawomocnym postanowieniem Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku bądź notarialnym aktem poświadczenia dziedziczenia po nim – proporcjonalnie do udziału w spadku po nim.

Równocześnie Sąd wzywa następców prawnych Józefa Mołoń do odbioru depozytu, w przeciwnym razie nastąpi jego przepadek na rzecz Skarbu Państwa po upływie 3 lat od  złożenia.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie w sprawie I Ns 51/232023-03-16Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I Ns 51/23)Ogłoszenie
2Ogłoszenie w sprawie I Ns 51/232023-03-16Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I Ns 51/23)Ogłoszenie

Postanowieniem z dnia 06.03.2023r. Sąd Rejonowy w Przeworsku zezwolił wnioskodawcy Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Jaworniku Polskim w likwidacji na złożenie do depozytu sądowego Sądu Rejonowego w Przeworsku kwoty ogółem 2.441,81 zł (słownie: dwa tysiące czterysta czterdzieści jeden złotych 81/100), w tym: tytułem udziału członkowskiego w kwocie 15,28 zł (słownie: piętnaście złotych 28/100), dywidendy w kwocie 180,08 zł (słownie: sto osiemdziesiąt złotych 08/100) oraz kwoty 2.246,45 zł (słownie: dwa tysiące dwieście czterdzieści sześć złotych 45/100) wynikającej z podziału majątku po likwidowanej Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Jaworniku Polskim w likwidacji, przysługującej zmarłemu w dniu 13.12.2021 r. w Jaworniku Polskim członkowi Spółdzielni – Józefie Fudali c. Jana i Emilii, ostatnio zamieszkałej w Zagórzu 160 - z tym zastrzeżeniem, że kwota ta ma zostać wydana jej spadkobiercom, którzy wykażą się prawomocnym postanowieniem Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku bądź notarialnym aktem poświadczenia dziedziczenia po niej – proporcjonalnie do udziału w spadku po niej.

Równocześnie Sąd wzywa następców prawnych Józefy Fudali do odbioru depozytu, w przeciwnym razie nastąpi jego przepadek na rzecz Skarbu Państwa po upływie 3 lat od  złożenia.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie w sprawie I Ns 48/232023-03-16Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I Ns 48/23)Ogłoszenie
2Ogłoszenie w sprawie I Ns 48/232023-03-16Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I Ns 48/23)Ogłoszenie

Postanowieniem z dnia 06.03.2023r. Sąd Rejonowy w Przeworsku zezwolił wnioskodawcy Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Jaworniku Polskim w likwidacji na złożenie do depozytu sądowego Sądu Rejonowego w Przeworsku kwoty ogółem 321,06 zł (słownie: trzysta dwadzieścia jeden złotych 06/100), w tym: tytułem udziału członkowskiego w kwocie 2,01 zł (słownie: dwa złote 01/100), dywidendy w kwocie 23,69 zł (słownie: dwadzieścia trzy złote 69/100) oraz kwoty 295,36 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych 36/100) wynikającej z podziału majątku po likwidowanej Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Jaworniku Polskim w likwidacji, przysługującej zmarłemu w dniu 11.01.2022 r. w Goleniowie członkowi Spółdzielni – Helenie Żak c. Wojciecha i Rozalii, ostatnio zamieszkałej w Widaczowie 114 - z tym zastrzeżeniem, że kwota ta ma zostać wydana jej spadkobiercom, którzy wykażą się prawomocnym postanowieniem Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku bądź notarialnym aktem poświadczenia dziedziczenia po niej – proporcjonalnie do udziału w spadku po niej.

Równocześnie Sąd wzywa następców prawnych Heleny Żak do odbioru depozytu, w przeciwnym razie nastąpi jego przepadek na rzecz Skarbu Państwa po upływie 3 lat od  złożenia.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie w sprawie I Ns 52/232023-03-16Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I Ns 52/23)Ogłoszenie
2Ogłoszenie w sprawie I Ns 52/232023-03-16Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I Ns 52/23)Ogłoszenie

Postanowieniem z dnia 06.03.2023r. Sąd Rejonowy w Przeworsku zezwolił wnioskodawcy Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Jaworniku Polskim w likwidacji na złożenie do depozytu sądowego Sądu Rejonowego w Przeworsku kwoty ogółem 1.453,80 zł (słownie: tysiąc czterysta pięćdziesiąt trzy złote 80/100), w tym: tytułem udziału członkowskiego
w kwocie 9,82 zł (słownie: dziewięć złotych 82/100) oraz kwoty 1.443,98 zł (słownie: tysiąc czterysta czterdzieści trzy złote 98/100) wynikającej z podziału majątku po likwidowanej Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Jaworniku Polskim w likwidacji, przysługującej zmarłemu w dniu 02.05.2022 r. w Jaworniku Polskim członkowi Spółdzielni – Janowi Makara s. Władysława i Marii, ostatnio zamieszkałym w Jaworniku Polskim 295 -
z tym zastrzeżeniem, że kwota ta ma zostać wydana jego spadkobiercom, którzy wykażą się prawomocnym postanowieniem Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku bądź notarialnym aktem poświadczenia dziedziczenia po nim – proporcjonalnie do udziału w spadku po nim.

Równocześnie Sąd wzywa następców prawnych Jana Makara do odbioru depozytu, w przeciwnym razie nastąpi jego przepadek na rzecz Skarbu Państwa po upływie 3 lat od  złożenia.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie w sprawie I Ns 45/232023-03-16Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I Ns 45/23)Ogłoszenie
2Ogłoszenie w sprawie I Ns 45/232023-03-16Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I Ns 45/23)Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Przeworsku I Wydział Cywilny w załączeniu przesyła ogłoszenie w sprawie I Ns 46/23 w wersji word i pdf celem opublikowania na stronie internetowej tut. Sądu przez okres 6 miesięcy z opisem:

 „Postanowieniem z dnia 01.03.2023r. Sąd Rejonowy w Przeworsku zezwolił wnioskodawcy Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Jaworniku Polskim w likwidacji na złożenie do depozytu sądowego Sądu Rejonowego w Przeworsku kwoty ogółem 428,41 zł (słownie: czterysta dwadzieścia osiem złotych 41/100), w tym tytułem udziału członkowskiego w kwocie 2,68 zł (słownie: dwa złote 68/100), dywidendy w kwocie 31,59 zł (słownie: trzydzieści jeden złotych 59/100) oraz kwoty 394,14 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt cztery złote 14/100) wynikającej z podziału majątku po likwidowanej Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Jaworniku Polskim w likwidacji, przysługującej zmarłemu w dniu 10.01.2021r. w Jaworniku Polskim członkowi Spółdzielni – Jadwidze Dubas c. Jakuba i Barbary, ostatnio zamieszkałej w  Manasterzu 136 - z tym zastrzeżeniem, że kwota ta ma zostać wydana jej spadkobiercom, którzy wykażą się prawomocnym postanowieniem Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku bądź notarialnym aktem poświadczenia dziedziczenia po niej – proporcjonalnie do udziału w spadku po niej.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie w sprawie I Ns 46/232023-03-06Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I Ns 46/23)Ogłoszenie
2Ogłoszenie w sprawie I Ns 46/232023-03-06Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I Ns 46/23)Ogłoszenie

Postanowieniem z dnia 01.03.2023r. Sąd Rejonowy w Przeworsku zezwolił wnioskodawcy Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Jaworniku Polskim w likwidacji na złożenie do depozytu sądowego Sądu Rejonowego w Przeworsku kwoty ogółem 446,97 zł (słownie: czterysta czterdzieści sześć złotych 97/100), w tym tytułem udziału członkowskiego w kwocie 3,02 zł (słownie: trzy złote 02/100) oraz kwoty 443,95 zł (słownie: czterysta czterdzieści trzy złote 95/100) wynikającej z podziału majątku po likwidowanej Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Jaworniku Polskim w likwidacji, przysługującej zmarłemu w dniu 18.08.2022r. w Przeworsku członkowi Spółdzielni – Wandzie Dubas c. Adama i Łucji, ostatnio zamieszkałej w  Zagórzu 133 - z tym zastrzeżeniem, że kwota ta ma zostać wydana jej spadkobiercom, którzy wykażą się prawomocnym postanowieniem Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku bądź notarialnym aktem poświadczenia dziedziczenia po niej – proporcjonalnie do udziału w spadku po niej.

Równocześnie Sąd wzywa następców prawnych Wandy Dubas do odbioru depozytu, w przeciwnym razie nastąpi jego przepadek na rzecz Skarbu Państwa po upływie 3 lat od  złożenia.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie w sprawie I Ns 49/232023-03-06Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I Ns 49/23)Ogłoszenie
2Ogłoszenie w sprawie I Ns 49/232023-03-06Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I Ns 49/23)Ogłoszenie
Postanowieniem  z dnia 28 lutego 2023 r. Sąd Rejonowy w Przeworsku I Wydział Cywilny postanowił:
  1. stwierdzić likwidację niepodjętego depozytu i przejście na Skarb Państwa kwoty pieniężnej w wysokości 812 zł (osiemset dwanaście złotych), złożonej do depozytu sądowego na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Przeworsku z dnia 28 września 2010 r. w sprawie o sygn. akt I Ns 642/10;
  2. zlikwidowany depozyt przekazać Skarbowi Państwa - Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w Przeworsku.
Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie w sprawie I Ns 24/232023-03-01Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I Ns 24/23)Ogłoszenie
2Ogłoszenie w sprawie I Ns 24/232023-03-01Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I Ns 24/23)Ogłoszenie
Postanowieniem z dnia 28 lutego 2023 r. Sąd postanowił: 
  1. stwierdzić likwidację niepodjętego depozytu i przejście na Skarb Państwa kwoty pieniężnej w wysokości 60 961,00 zł (sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden złotych), złożonej do depozytu sądowego na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Przeworsku z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie o sygn. akt I Ns 29/11;
  2. zlikwidowany depozyt przekazać Skarbowi Państwa - Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w Przeworsku.
Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie w sprawie I Ns 26/232023-03-01Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I Ns 26/23)Ogłoszenie
2Ogłoszenie w sprawie I Ns 26/232023-03-01Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I Ns 26/23)Ogłoszenie

Postanowieniem z dnia 27.02.2023r. Sąd Rejonowy w Przeworsku zezwolił wnioskodawcy Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Jaworniku Polskim
w likwidacji na złożenie do depozytu sądowego Sądu Rejonowego w Przeworsku kwoty ogółem 1.356,78 zł (słownie: tysiąc trzysta pięćdziesiąt sześć złotych 78/100), w tym: tytułem udziału członkowskiego w kwocie 8,49 zł (słownie: osiem złotych 49/100), dywidendy w kwocie 100,06 zł (słownie:  sto złotych 06/100) oraz kwoty 1.248,23 zł (słownie: tysiąc dwieście czterdzieści osiem złotych 23/100) wynikającej
z podziału majątku po likwidowanej Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”
z Jaworniku Polskim w likwidacji, przysługującej zmarłemu w dniu 27.10.2020r. w Jarosławiu członkowi Spółdzielni – Halinie Lichtarskiej c. Tadeusza i Zofii ostatnio zamieszkałej w Zagórzu 81 - z tym zastrzeżeniem, że kwota ta ma zostać wydana jej spadkobiercom, którzy wykażą się prawomocnym postanowieniem Sądu
o stwierdzeniu nabycia spadku bądź notarialnym aktem poświadczenia dziedziczenia po niej – proporcjonalnie do udziału w spadku po niej.

Równocześnie Sąd wzywa następców prawnych Haliny Lichtarskiej do odbioru depozytu, w przeciwnym razie nastąpi jego przepadek na rzecz Skarbu Państwa po upływie 3 lat od  złożenia.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie w sprawie I Ns 57/232023-03-01Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie  I Ns 57/23)Ogłoszenie
2Ogłoszenie w sprawie I Ns 57/232023-03-01Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie  I Ns 57/23)Ogłoszenie