Ogłoszenia SR Przeworsk

Postanowieniem z dnia 27.02.2023r. Sąd Rejonowy w Przeworsku zezwolił wnioskodawcy Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Jaworniku Polskim
w likwidacji na złożenie do depozytu sądowego Sądu Rejonowego w Przeworsku kwoty ogółem 11.698,95 zł (słownie: jedenaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem złotych 95/100), w tym: tytułem udziału członkowskiego w kwocie 73,11 zł (słownie: siedemdziesiąt trzy złote 11/100), dywidendy w kwocie 861,64 zł (słownie: osiemset sześćdziesiąt jeden złotych 64/100) oraz kwoty 10.764,20 zł (słownie: dziesięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery złote 20/100) wynikającej z podziału majątku po likwidowanej Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” z Jaworniku Polskim w likwidacji, przysługującej członkowi Spółdzielni – Henrykowi Nicpoń
s. Jana PESEL 62030401871, ostatnio zamieszkałemu pod adresem: 37-220 Kańczuga ul. Słowackiego 16/14 – z tym zastrzeżeniem, że kwota ta ma zostać wydana jemu osobiście, względnie jego spadkobiercom, którzy wykażą się prawomocnym postanowieniem Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku bądź notarialnym aktem poświadczenia dziedziczenia po nim – proporcjonalnie do udziału w spadku po nim.

Równocześnie Sąd wzywa następców prawnych Franciszka Żak do odbioru depozytu, w przeciwnym razie nastąpi jego przepadek na rzecz Skarbu Państwa po upływie 3 lat od  złożenia.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie w sprawie I Ns 55/232023-03-01Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I Ns 55/23)Ogłoszenie
2Ogłoszenie w sprawie I Ns 55/232023-03-01Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I Ns 55/23)Ogłoszenie

Postanowieniem z dnia 27.02.2023r. Sąd Rejonowy w Przeworsku zezwolił wnioskodawcy Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Jaworniku Polskim
w likwidacji na złożenie do depozytu sądowego Sądu Rejonowego w Przeworsku kwoty ogółem 2.448,59 zł (słownie: dwa tysiące czterysta czterdzieści osiem złotych 59/100), w tym: tytułem udziału członkowskiego w kwocie 15,32 zł (słownie: piętnaście złotych 32/100), dywidendy w kwocie 180,55 zł (słownie: sto osiemdziesiąt złotych 55/100) oraz kwoty 2.252,72 zł (słownie: dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt dwa złote 72/100) wynikającej z podziału majątku po likwidowanej Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” z Jaworniku Polskim w likwidacji, przysługującej zmarłemu w dniu 26.04.2020r. w Przeworsku członkowi Spółdzielni – Marianowi Ciećko s. Walentego i Anny, ostatnio zamieszkałemu w Hadlach Kańczuckich 72 -
z tym zastrzeżeniem, że kwota ta ma zostać wydana jego spadkobiercom, którzy wykażą się prawomocnym postanowieniem Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku bądź notarialnym aktem poświadczenia dziedziczenia po nim – proporcjonalnie do udziału w spadku po nim.

Równocześnie Sąd wzywa następców prawnych Mariana Ciećko do odbioru depozytu, w przeciwnym razie nastąpi jego przepadek na rzecz Skarbu Państwa po upływie 3 lat od  złożenia.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie w sprawie I Ns 54/232023-03-01Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I Ns 54/23)Ogłoszenie
2Ogłoszenie w sprawie I Ns 54/232023-03-01Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I Ns 54/23)Ogłoszenie

Postanowieniem z dnia 27.02.2023r. Sąd Rejonowy w Przeworsku zezwolił wnioskodawcy Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Jaworniku Polskim
w likwidacji na złożenie do depozytu sądowego Sądu Rejonowego w Przeworsku kwoty ogółem 328,79 zł (słownie: trzysta dwadzieścia osiem złotych 79/100), w tym: tytułem udziału członkowskiego w kwocie 2,06 zł (słownie: dwa złote 06/100), dywidendy w kwocie 24,28 zł (słownie: dwadzieścia cztery złote 28/100) oraz kwoty 302,45 zł (słownie: trzysta dwa złote 45/100) wynikającej z podziału majątku po likwidowanej Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” z Jaworniku Polskim
w likwidacji, przysługującej zmarłemu w dniu 03.02.2022r. w Leżajsku członkowi Spółdzielni – Janinie Hop c. Marka i Adeli, ostatnio zamieszkałej w Hucisku Jawornickim 245 - z tym zastrzeżeniem, że kwota ta ma zostać wydana jej spadkobiercom, którzy wykażą się prawomocnym postanowieniem Sądu
o stwierdzeniu nabycia spadku bądź notarialnym aktem poświadczenia dziedziczenia po niej – proporcjonalnie do udziału w spadku po niej. Równocześnie Sąd wzywa następców prawnych Janiny Hop do odbioru depozytu, w przeciwnym razie nastąpi jego przepadek na rzecz Skarbu Państwa po upływie 3 lat od  złożenia.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie w sprawie I Ns 53/232023-03-01Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I Ns 53/23)Ogłoszenie
2Ogłoszenie w sprawie I Ns 53/232023-03-01Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I Ns 53/23)Ogłoszenie

Postanowieniem z dnia 23.02.2023r. Sąd Rejonowy w Przeworsku zezwolił wnioskodawcy Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Jaworniku Polskim w likwidacji na złożenie do depozytu sądowego Sądu Rejonowego w Przeworsku kwoty ogółem 5.109,94 zł (słownie: pięć tysięcy sto dziewięć złotych 94/100), w tym: tytułem udziału członkowskiego w kwocie 31,97 zł (słownie: trzydzieści jeden złotych 97/100), dywidendy w kwocie 376,78 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt sześć złotych 78/100) oraz kwoty 4.701,19 zł (słownie: cztery tysiące siedemset jeden złotych 19/100) wynikającej z podziału majątku po likwidowanej Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” z Jaworniku Polskim w likwidacji, przysługującej zmarłemu w dniu 20.05.2020r. w Jaworniku Polskim członkowi Spółdzielni – Franciszkowi Żak s. Karola i Paraszczewy, ostatnio zamieszkałym w Jaworniku Przedmieściu 94 - z tym zastrzeżeniem, że kwota ta ma zostać wydana jego spadkobiercom, którzy wykażą się prawomocnym postanowieniem Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku bądź notarialnym aktem poświadczenia dziedziczenia po nim – proporcjonalnie do udziału w spadku po nim.

Równocześnie Sąd wzywa następców prawnych Franciszka Żak do odbioru depozytu, w przeciwnym razie nastąpi jego przepadek na rzecz Skarbu Państwa po upływie 3 lat od  złożenia.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie w sprawie I Ns 43/232023-03-01Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I Ns 43/23)Ogłoszenie
2Ogłoszenie w sprawie I Ns 43/232023-03-01Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I Ns 43/23)Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Przeworsku toczy się postępowanie o sygn. akt I Ns 8/23 z wniosku Tadeusza Superson o nabycia w drodze zasiedzenia z dniem 01 stycznia 2015r. prawa własności nieruchomości położonej w Przeworsku, gm. Przeworsk, powiat przeworski, woj. podkarpackie oznaczonej jako działka nr ew. 2498 o pow.  1,6133 ha obr. 0004 Przeworsk, obj. księgą wieczystą nr PR1R/00003195/5 w której prawo własności ujawnione jest na rzecz Wincentego Janusz s. Stanisława i Marii w całości oraz oznaczonej jako działka nr ew. 2379 o pow. 0,2390 ha obr. 0004 Przeworsk obj. Lwh 299 gm.kat. Przeworsk III w którym prawo własności ujawnione jest na rzecz Teresy ze Śliwów Żołyniakowej w 5/6 częściach, Katarzyny Śliwa w 1/24 części, Anny Śliwa w 1/24 części, mał. Stanisława Śliwy w 1/24 części, mał. Marji Żołyniakówny w 1/384 części, mał. Tadeusza Żołyniaka w 1/384 części, mał. Genowefy Żołyniakówny w 1/384 części, mał. Zofii Żołyniakówny w 1/384 części, mał. Katarzyny Śliwówny w 4/384 częściach, mał. Anny Śliwówny w 4/384 częściach, mał. Stanisława Śliwy w 4/384 częściach.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie w sprawie I Ns 8/232023-02-20Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I Ns 8/23)Ogłoszenie
2Ogłoszenie w sprawie I Ns 8/232023-02-20Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I Ns 8/23)Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Przeworsku toczy się sprawa o sygn. akt I Ns 275/22 z wniosku Bogusławy Cisek z udziałem Henryka Kotlińskiego, Marii Kotlińskiej, Zofii Kotlińskiej, Emilii zd. Stecko, Anny Powroźnik, Tadeusza Powroźnik i Barbary Powroźnik o stwierdzenie, że Bogusława Cisek jako posiadacz samoistny w drodze zasiedzenia z dniem 18 grudnia 2014 roku nabyła prawo własności nieruchomości położonej w Rozborzu, powiat przeworski, woj. podkarpackie nr 1362 o pow. 0,0701 ha, a powstałej z pgr 237/3 powstałego z podziału pgr 237/1 objętego zniszczonym Lwh 147 gminy katastralnej Rozbórz

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie w sprawie I Ns 275/222023-02-07Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I Ns 275/22)Ogłoszenie
2Ogłoszenie w sprawie I Ns 275/222023-02-07Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I Ns 275/22)Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Przeworsku toczy się postępowanie o sygn. akt I Ns 315/22

z wniosku Zofii Misieńko i Szczepana Misieńko o nabycia w drodze zasiedzenia z dniem 31.12.2018r. przez Zofię Misieńko i Szczepana Misieńko na zasadach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr ew. 1084 położonej w Żurawiczkach, gmina Zarzecze, powiat przeworski, woj. podkarpackie, obr. 0009 Żurawiczki, o pow. 0,16 ha obj. Lwh 962 gm.kat. Żurawiczki powstałej z pgr. 452/5, w którym prawo własności ujawnione jest na rzecz małoletniej Marji Szczepańskiej.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogloszenie I Ns 315_222023-01-31Tomasz InglotDownload this file (Ogloszenie I Ns 315_22)Ogłoszenie
2Ogloszenie I Ns 315_222023-01-31Tomasz InglotDownload this file (Ogloszenie I Ns 315_22)Ogłoszenie

Ogłoszenie w sprawie I Ns 293/22

W Sądzie Rejonowym w Przeworsku toczy się postępowanie z wniosku Marii Maziarz i Józefa Maziarz o nabycie do ich majątku objętego wspólnością majątkową małżeńską w drodze zasiedzenia własności nieruchomości.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie w sprawie I Ns 293/222022-12-05Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I Ns 293/22)Ogłoszenie
2Ogłoszenie w sprawie I Ns 293/222022-12-05Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I Ns 293/22)Ogłoszenie

Ogłoszenie w sprawie I Ns 341/22

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie w sprawie I Ns 341/222022-10-28Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I Ns 341/22)I Ns 341/22
pdfOgłoszenie_sygn_I_Ns_106_22.pdf
Ogłoszenie w sprawie I Ns 254/22