Ogłoszenia SR Przeworsk

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego 21.11.2023r.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Treść ogłoszenia2023-11-21Tomasz InglotDownload this file (Treść ogłoszenia)Treść ogłoszenia
2Wniosek o odsprzedaż2023-11-21Tomasz InglotDownload this file (Wniosek o odsprzedaż)Wniosek o odsprzedaż
3Wniosek o przekazanie2023-11-21Tomasz InglotDownload this file (Wniosek o przekazanie)Wniosek o przekazanie
Postanowieniem z dnia 12 czerwca 2023 r. podjęto zawieszone postepowanie, dla pozwanego Damiana Gujda, którego miejsce pobytu nie jest znane ustanowiono kuratora procesowego w osobie adw. Marcina Śliwy – Kancelaria Adwokacka w Przeworsku, dokonano publicznego ogłoszenia na stronie Internetowej Sądu, w budynku sądowym oraz w budynku Urzędu Gminy Zarzecze o ustanowieniu kuratora z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono oraz wskazaniem jej przedmiotu.
Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie w sprawie I C 518/212023-06-13Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I C 518/21)Ogłoszenie
2Ogłoszenie w sprawie I C 518/212023-06-13Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I C 518/21)Ogłoszenie

OGŁOSZENIE O SPORZĄDZENIU WYKAZU INWENTARZA

Sygn. akt. I N 83/23

Dane spadkodawcy:

Jan Lisztoń

 PESEL:

 53022410717

Data śmierci spadkodawcy:

10.01.2023 r.

 Ostatnie miejsce zamieszkania  spadkodawcy:

 Przeworsk

Pouczenia:

 - ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni,

 na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza (art. 637 § 1 kpc w zw. z art. 6381 3 pkt. 2 kpc).

- osoby wymienione w pkt. 2 (art. 637 1 kpc) mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszeniu w spisie inwentarza.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie w sprawie I N 83/232023-03-28Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I N 83/23)Ogłoszenie
2Ogłoszenie w sprawie I N 83/232023-03-28Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I N 83/23)Ogłoszenie
pdfOgłoszenie_sygn_I_Ns_106_22.pdf
Ogłoszenie w sprawie I Ns 254/22
Ogłoszenie w sprawie I Ns 436/21
Ogłoszenie w sprawie I N 321/21
OGŁOSZENIE


 

INFORMACJA o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego


Sąd Rejonowy w Przeworsku, działając na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 2004), informuję o posiadaniu zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego. Wymienione niżej składniki majątku mogą zostać zagospodarowane zgodnie z § 7 ust. 1 rozporządzenia.

 

Wykaz zbędnych składników

Wniosek o przekazanie

 

Wszystkie powyższe komputer i laptopy nie posiadają dysków twardych. Dyski twarde wymienione w pozycjach 51 do 54 nie są przeznaczone do sprzedaży oraz bezpłatnego przekazania. Oferty osób zainteresowanych zakupem, bądź wnioski o nieodpłatne przekazanie lub darowiznę ww. składników majątku ruchomego, zgodnie z zapisami § 17, § 38 i § 39 rozporządzenia, należy kierować do Dyrektora Sądu Okręgowego w Przemyślu, w terminie do dnia 23.09.2021 r. Jednocześnie informuję, że wymienione przedmioty można będzie obejrzeć w Sądzie Rejonowym w Przeworsku, ul. Lwowska 9. Szczegółowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu 16 649 08 26.
Adres, na który należy kierować wnioski:

Sąd Rejonowy w Przeworsku
ul. Lwowska 9
37-200 Przeworsk

OGŁOSZENIE

 

INFORMACJA o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego

Sąd Rejonowy w Przeworsku , działając na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 2004), informuję o posiadaniu zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego. Wymienione niżej składniki majątku mogą zostać zagospodarowane zgodnie z § 7 ust. 1 rozporządzenia.

 

 

Wykaz zbędnych składników

Wniosek o przekazanie

 

Oferty osób zainteresowanych zakupem, bądź wnioski o nieodpłatne przekazanie lub darowiznę ww. składników majątku ruchomego, zgodnie z zapisami § 17, § 38 i § 39 rozporządzenia, należy kierować do Dyrektora Sądu Okręgowego w Przemyślu, w terminie do dnia 20.09.2021 r. Jednocześnie informuję, że wymienione przedmioty można będzie obejrzeć w Sądzie Rejonowym w Przeworsku przy ul. Lwowskiej 9 pok. 16

Szczegółowych informacji można uzyskać:

Sad Rejonowy w Przeworsku

ul. Lwowska 9

37-200 Przeworsk

tel. 16 649-08-26

 

Adres, na który należy kierować wnioski:

Sąd Okręgowy w Przemyślu

ul. Konarskiego 6

37-700 Przemyśl

pdfOgłoszenie w sprawie I Ns 159/21.pdf
Ogłoszenie o wykazie inwentarza do sprawy I N 10/21