Ogłoszenia SR Przeworsk

Przed Sądem Rejonowym w Przeworsku toczy się postępowanie o sygn. akt I Ns 273/23 z wniosku Janusza Biały o nabycie w drodze zasiedzenia 47/48 udziału w prawie własności nieruchomości objętej Księgą wieczystą nr PR1R/000049783/8, obejmującą działki ewidencyjne nr : 1495, 1753,1912,1933, 2035, 2119/1, 2134, 2137/3, 2213 o pow. łącznej 2,0430 ha, położonej w Jaworniku Polskim, gm. Jawornik Polski, powiat przeworski, woj. podkarpackie, w której udział w prawie własności ujawniony jest na rzecz: Michała Żak s. Jakuba i Agnieszki w 12/16 części, Kazimiery Biała w  1/16 części, Dariusza Budny w 1/16 części, Krystyny Bura w 1/16 części, Beaty Gburzyńskiej w 1/16 części. 

Wzywa się wszystkich zainteresowanych, a w szczególności ww współwłaścicieli nieruchomości lub ewentualnych ich spadkobierców, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się i wykazali swoje prawa do nieruchomości, w przeciwnym razie Sąd uwzględni wniosek jeżeli zostanie on udowodniony.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie w sprawie I Ns 273/232023-12-20Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I Ns 273/23)Ogłoszenie
2Ogłoszenie w sprawie I Ns 273/232023-12-20Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I Ns 273/23)Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Przeworsku postanowieniem z dnia 8 grudnia 2023r. postanowił: podjąć zawieszone postępowanie; dla pozwanego Jacka Krzan, którego miejsce pobytu nie jest znane ustanowić kuratora procesowego w osobie adw. Renatę Morawską  - Kancelaria Adwokacka w Przeworsku; dokonać publicznego ogłoszenia na stronie internetowej Sądu oraz w budynku Urzędu Gminy Przeworsk o ustanowieniu kuratora z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono oraz wskazaniem jej przedmiotu; uzależnić skuteczność doręczenia odpisu pozwu i wezwań kuratorowi od upływu 1 miesiąca od chwili wywieszenia obwieszczeń.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie w sprawie I C 550/222023-12-20Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I C 550/22)Ogłoszenie
2Ogłoszenie w sprawie I C 550/222023-12-20Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I C 550/22)Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Przeworsku toczy się postępowanie o sygn. akt I Ns 100/23 z wniosku Zofii Wolańskiej o nabycia w drodze zasiedzenia prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr ew. 1763/3 o pow. 0,04 ha , powstałej na parceli gruntowej 565/11 położonej w Grzęsce, gm. Przeworsk, powiat przeworski, woj. podkarpackie, objętej zamkniętym Lwh 509 Gmina Katastralna Grzęska,  której prawo własności ujawnione jest na rzecz Anieli z Religów Horodeckiej.

Wzywa się wszystkich zainteresowanych, a w szczególności właścicielkę nieruchomości lub ewentualnych jej spadkobierców, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się i wykazali swoje prawa do nieruchomości, w przeciwnym razie Sąd uwzględni wniosek jeżeli zostanie on udowodniony.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie w sprawie I Ns 100/232023-12-20Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I Ns 100/23)Ogłoszenie
2Ogłoszenie w sprawie I Ns 100/232023-12-20Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I Ns 100/23)Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Przeworsku w Wydziale I Cywilnym toczy się postępowanie  wniosku  Tomasza Wilk o nabycie przez Augustyna Wilk i Marię Wilk do majątku wspólnego w drodze zasiedzenia własności nieruchomości położonej w miejscowości  Gorzyce   gm. Tryńcza  pow. Przeworsk oznaczonych nr ewidencyjnymi:  1217 o pow. 0,1843ha oraz 1226 o pow. 0,3107ha obj. KW PR2R/00006169/2, których prawo własności ujawnione jest na rzecz Franciszka Stęchły s. Antoniego i Zofii oraz nr 1175 wydzielonej jako ekwiwalent zamienny za dz. 1554,  powstałej na pgr 1490, 1491/2 objętej zamkniętym LWH 453 Gm. Katastralnej Gorzyce, których prawo własności ujawnione jest na rzecz Michała Wilka w 4/16 cz. oraz Katarzyny Wilkówny, Franciszka Wilka, Jana Wilka i Marjanny Wilkówny – po 3/16 cz.

Wzywa się wszystkich zainteresowanych, a w szczególności wymienionych wyżej współwłaścicieli, w tym ewentualnych ich spadkobierców aby w terminie  3  miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia  zgłosili się  i wykazali swoje prawa do nieruchomości , gdyż  w przypadku niezgłoszenia się  i nie wykazania swoich praw sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie udowodnione

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie w sprawie I Ns 327/232023-12-20Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I Ns 327/23)Ogłoszenie
2Ogłoszenie w sprawie I Ns 327/232023-12-20Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I Ns 327/23)Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Przeworsku w Wydziale I Cywilnym toczy się postępowanie wniosku  Władysława Lichtarskiego o stwierdzenie nabycia spadku po Stanisławie Lichtarskiej c. Antoniego i Karoliny  zmarłej dnia 1.06.1995r. w Przeworsku ostatnio stale zamieszkałej w Manasterzu. Majątek spadkowy to udział 5/8 cz. w prawie własności działek 2638, 2652, 2694 w Manasterzu o pow. 3,11 ha obj. KW PR1R/00025802/4. Wzywa się ewentualnych spadkobierców aby w terminie  3  miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia  zgłosili się  i udowodnili nabycie spadku, gdyż  w przypadku niezgłoszenia się  i nie wykazania swoich praw sąd pominie te osoby w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie w sprawie I Ns 77/222023-12-20Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I Ns 77/22)Ogłoszenie
2Ogłoszenie w sprawie I Ns 77/222023-12-20Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I Ns 77/22)Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Przeworsku toczy się postępowanie o sygn. akt I Ns 241/23 z wniosku

Genowefy Wojciechowskiej o nabycia w drodze zasiedzenia prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr ew. 3108 (uprzednio parceli budowlanej 137/2) położonej w Gniewczynie Łańcuckiej, gm. Tryńcza, powiat przeworski, woj. podkarpackie, objętej Księgą wieczystą nr PR2R/00009966/0, w której prawo własności ujawnione jest na rzecz Marii Kuczer.

 Wzywa się wszystkich zainteresowanych, a w szczególności właścicielkę nieruchomości lub ewentualnych jej spadkobierców, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się i wykazali swoje prawa do nieruchomości, w przeciwnym razie Sąd uwzględni wniosek jeżeli zostanie on udowodniony.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie w sprawie I Ns 241/232023-12-01Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I Ns 241/23)Ogłoszenie
2Ogłoszenie w sprawie I Ns 241/232023-12-01Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I Ns 241/23)Ogłoszenie

Postanowieniem z dnia 15.10.2021r. Sąd Rejonowy w Przeworsku zezwolił wnioskodawczyni Ludmile Poznańskiej na złożenie do depozytu sądowego Sądu Rejonowego w Przeworsku kwoty 120 (sto dwadzieścia) USD  tytułem uiszczenia kwoty wskazanej jako hipoteka umowna łączna zwykła, ustanowionej na rzecz Magdaleny z Byrwów Kamińskiej obciążającej nieruchomość, dla której Sąd Rejonowy w Przeworsku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą KW PR1R/00059200/1 z tym zastrzeżeniem, że depozyt może być wydany wierzycielce Magdalenie z Byrwów Kamińskiej bądź wykazanemu następcy prawnemu wierzycielki. Równocześnie Sąd wzywa uczestniczkę Magdalenę z Byrwów Kamińską lub jej następców prawnych do odbioru depozytu, w przeciwnym razie nastąpi jego przepadek na rzecz Skarbu Państwa po upływie 3 lat od  złożenia. Sąd zawiadamia, że ustanowiono dla nieznanego wierzyciela   kuratora w osobie pracownika Sądu Natalii Pieniążek  celem reprezentowania praw i obowiązków wierzyciela w postępowaniu

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie w sprawie I Ns 331/212023-11-21Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I Ns 331/21)Ogłoszenie
2Ogłoszenie w sprawie I Ns 331/212023-11-21Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I Ns 331/21)Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Przeworsku toczy się postępowanie o sygn. akt I Ns 308/23 z wniosku Anny Polak o nabycia w drodze zasiedzenia prawa własności nieruchomości położonej
w miejscowości Przeworsk, gmina m.Przeworsk, powiat przeworski, woj. podkarpackie oznaczonej jako działka nr ew. 3945/1 o pow.  0,09 ha obr. 0003 Przeworsk, stanowiącej grunty orne, powstałej na pgr. 428/3 obj. zaginionym Lwh gm. kat. Przeworsk II.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, a w szczególności właścicieli, w tym ewentualnych ich spadkobierców, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się
i wykazali swoje prawa do nieruchomości, w przeciwnym razie Sąd uwzględni wniosek jeżeli zostanie on udowodniony.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie w sprawie I Ns 308/232023-11-21Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie  I Ns 308/23)Ogłoszenie
2Ogłoszenie w sprawie I Ns 308/232023-11-21Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie  I Ns 308/23)Ogłoszenie

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego 21.11.2023r.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Treść ogłoszenia2023-11-21Tomasz InglotDownload this file (Treść ogłoszenia)Treść ogłoszenia
2Wniosek o odsprzedaż2023-11-21Tomasz InglotDownload this file (Wniosek o odsprzedaż)Wniosek o odsprzedaż
3Wniosek o przekazanie2023-11-21Tomasz InglotDownload this file (Wniosek o przekazanie)Wniosek o przekazanie

Postanowieniem z dnia 13.11.2023r. Sąd Rejonowy w Przeworsku zezwolił wnioskodawcy Jakubowi Janusz na złożenie do depozytu sądowego Sądu Rejonowego w Przeworsku kwoty 33 USD (trzydziestu trzech dolarów), w tym tytułem należności Marcina Kędziory zabezpieczonej hipoteką wpisaną w księdze wieczystej nr PR1R/00005116/2 prowadzonej dla nieruchomości oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 3610, 3644 - z tym zastrzeżeniem, że kwota ta ma zostać wydana wierzycielowi Marcinowi Kędziora lub jego spadkobiercom, którzy wykażą się prawomocnym postanowieniem Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku bądź notarialnym aktem poświadczenia dziedziczenia po nim – proporcjonalnie do udziału w spadku po nim.

Równocześnie ustanowiono dla nieznanego wierzyciela kuratora w osobie pracownika Sądu asystenta sędziego Natalii Pieniążek celem reprezentowania praw i obowiązków wierzyciela w postępowaniu.  Sąd wzywa następców prawnych Marcina Kędziory do odbioru depozytu, w przeciwnym razie nastąpi jego przepadek na rzecz Skarbu Państwa po upływie 3 lat od  złożenia.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie w sprawie I Ns 335/232023-11-16Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I Ns 335/23)Ogłoszenie
2Ogłoszenie w sprawie I Ns 335/232023-11-16Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I Ns 335/23)Ogłoszenie

Postanowieniem z dnia 02.03.2021r. Sąd Rejonowy w Przeworsku zezwolił wnioskodawczyni Marii Kanclerz na złożenie do depozytu sądowego Sądu Rejonowego w Przeworsku kwoty 15.832,25  zł  (słownie: piętnaście tysięcy osiemset trzydzieści dwa złote 25/100) tytułem spłaty uczestnika Tomasza Kanclerza zgodnie rozstrzygnięciem zawartym w punkcie IV postanowieniem Sądu Rejonowego w Przeworsku z dnia 18.11.2020r. w sprawie I Ns 429/19, z tym zastrzeżeniem, że depozyt może być wydany wierzycielowi Tomaszowi Kanclerzowi bądź wykazanemu następcy prawnemu wierzyciela. Równocześnie Sąd wzywa uczestnika Tomasza Kanclerza lub jego następców prawnych do odbioru depozytu, w przeciwnym razie nastąpi jego przepadek na rzecz Skarbu Państwa po upływie 3 lat od  złożenia. Sąd zawiadamia, że ustanowiono dla nieznanego wierzyciela   kuratora w osobie Moniki Taramotto  celem reprezentowania praw i obowiązków wierzyciela w postępowaniu.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie w sprawie I Ns 30/212023-10-23Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I Ns 30/21)Ogłoszenie
2Ogłoszenie w sprawie I Ns 30/212023-10-23Tomasz InglotDownload this file (Ogłoszenie w sprawie I Ns 30/21)Ogłoszenie